AlltomBostad

Bra att veta om limträ

Användning & uppbyggnad

Limträ används främst som bärande element i byggnader men är även ett utpräglat gör-det-själv-material, som med fördel kan användas till panelbräder och till hobbysnickerier såsom trappor, sittbänkar, bord, sängar och dylikt.

Elementen är uppbyggda av lameller (hyvlade plankor) som limmas industriellt med flatsidorna mot varandra. Lamellerna i limträelement är konstruktionsvirke av träslaget gran. Limmet utgör mindre än 1 viktsprocent och är resistent mot fukt.

Limträ används framförallt som balkar och pelare i byggnadskonstruktioner där hög bärförmåga och ett effektivt materialutnyttjande krävs. Det kommer därför ofta bäst till sin rätt som ett tidlöst, praktiskt och långlivat material i stora byggnader men används även i småhus.

Exempel på användning i småhus är: nockbalk, gavelpelare,takbalk, golvbjälkar, balk över öppning och bärlina underbjälklag. Limträ är även vanligt förekommande i uterum och carportar.

Kvistar och andra defekter hos en enskild planka blir med limträteknik inte så betydelsefulla, eftersom de hamnar i olika tvärsnitt i ett limträelement. Därför är balkar och pelare av limträ genomsnittligt starkare och styvare än motsvarande element i konstruktionsvirke med samma dimension.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Se Limträ - Dimensioneringstabell

Egenskaper

Över hundra års erfarenhet visar att limträ tillgodoser de mest krävande konstruktionsbehoven. Limträ har förutom sin höga styrka även god stabilitet vid en brand. Trots brännbarheten är inträngningshastigheten vid en brand långsam, cirka 1 mm per minut. Den låga inträngningshastigheten beror på att det på ytan bildas ett isolerande kolskikt av de heta eldslågorna.

En annan värdefull egenskap hos limträ är dess måttnoggrannhet och formstabilitet samt mindre sprickbenägenhet. Rakhet och tvärsnittsmått hos raka limträbalkar ligger inom mycket snäva toleranser.

Limträ väger ungefär 500 kg/m3. Kombinationen av låg vikt och hög hållfasthet är unik. I förhållande till vikten är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen starkare än stål, aluminium och betong. Det är därför stora hallbyggnader ofta byggs i limträ.

En limträbalk kostar ungefär lika mycket som en stålbalk med samma bärförmåga. För ett byggprojekt innebär den lägre vikten att transporter och hantering blir billigare och enklare. För mindre byggprojekt behövs inte någon lyftkran. Enklare bearbetning och infästningar spar tid och pengar. Limträelement används i regel synliga och de är enkla att ytbehandla. I många fall behövs ingen ytbehandling ytan anses vacker som den är. Totalt sett blir limträ som regel det mest ekonomiska alternativet.

Limträ är ett högkvalitativt och mångsidigt byggmaterial med utseendemässiga fördelar.

Kvalitet

Limträ är ett konstruktionsmaterial som tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Limträprodukter uppfyller högt ställdakrav enligt en europeisk standard och de är underkastade mycket stränga kontrollrutiner vid tillverkningen. Företag som producerar limträ är underkastade kontroll av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som är ett ackrediteratcertifieringsorgan.

Tillverkningsstandard är hållfasthetsklass L40 för limträ med minst fyra lameller. Bokstaven L i L40 står för att produkten uppfyller L-regler för tillverkning och kontroll av limträ. Siffran 40 anger ett mått på hållfasthet. Limträ med två eller tre lameller tillverkas i hållfasthetsklassen LK30, där LK stårför Limmat Konstruktionsvirke.

Från utseendesynpunkt finns olika ytklasser. Lagerstandard (se tabellen nedan) tillverkas med så kallade Renhyvlade, ej lagade ytor enligt svensk standard. Gran är ett träslag som är ljust gulvitt till färgen och limfogarna är i det närmaste osynliga.

Det lim som används i limträ uppfyller kraven för Limtyp Ii BKR (Boverkets konstruktionsregler), vilket innebär att limträet kan användas i samtliga klimatklasser enligt BKR.

Limträbalkar och -stolpar levereras normalt obehandlade med någon form av skyddsemballage från tillverkaren.

 

 

Dimensioner

För enklare tillämpningar, som till småhus och ombyggnader, finns ett antal lagerdimensioner (lagerstandard). Dessa bör av flera skäl användas i första hand, dels ekonomiska, dels med hänsyn till snabb leverans. Lagerstandard finns normalt i bygg och trävaruhandeln eller kan beställas med kort leveranstid. Även om en lagerdimension blir överdimensionerad, lönar det sig ofta att välja lagerstandard, som finns i ett 15-tal dimensioner och i längder upp till 15 meter, enligt tabellen nedan.

Lagerstandard för limträbalk.
Hållfasthetsklass L40.
Ytklass: Renhyvlade, ej lagade ytor.
Limtyp I.
Obehandlad.

 

 

 

 

B x H mm Vikt kg/m Volym m³/m Motståndsmoment Wx mm3 · 10³
42x180

42x225

56x225

56x270

66x315

90x225

90x270

90x315

90x405

115x315

115x405

115x495

115x630
3,6

4,5

6,0

7,2

9,9

9,6

11,5

13,5

17,3

17,2

22,1

27,0

34,4
0,008

0,009

0,013

0,015

0,021

0,020

0,024

0,028

0,036

0,036

0,047

0,057

0,072
227

354

473

680

1091

759

1094

1488

2460

1902

3144

4696

7607

Lagerstandard för limträpelare.
Hållfasthetsklass LK30.
Ytklass: Renhyvlade, ej lagade ytor.
Limtyp I.
Obehandlad.

 

B x H mm Vikt kg/m Volym m³/m Motståndsmoment Wx mm3 · 10³

90x90

115x115

3,9

6,3

0,008

0,013

122

254

 


Allt annat än lagerstandard är beställningsvara. För raka limträbalkar är lamelltjockleken 45 och därmed höjdmåttet en multipel av lamelltjockleken (n x 45), det vill säga 180, 225, 270 och så vidare.

Comwood-stolpen 


En speciell typ av stolpe - Comwood-stolpen finns i följande lagerdimensioner och i längder upp till 12 meter:

Ytterdiameter Ø mm Vikt kg/m
150

195

240

300
5,8

8,0

10,2

17,2

 

Limträpanel

Breda panelbräder i stora längder tillverkas av limträ normalt i 225 eller 325 bredd och i objektsanpassade längder uppemot 12 meter. Råmaterialet är tätvuxen gran och bräderna har stående årsringar för ytterligare ökad livslängd och hållbarhet. Det finns en profil för stående ytterpanel och en profil för liggande. Den synliga flatsidan är ohyvlad. Limträpanel kan levereras grundmålad om så önskas.

A x B C (täckande bredd)
25 x 225

25 x 325
200

300

 

Dimensionering

Anvisningar för dimensionering av limträ och anslutningsdetaljer finns i Limträhandbok. Normalt är det en byggteknisk sakkunnig som utför dimensioneringen. Kontakta därför en erfaren byggnadsingenjör/byggnadskonstruktör eller en limträtillverkare för att få råd. Det finns dataprogram för nedladdning från limträtillverkarna för enklare tillämpningar.

 

Hantering och lagring


Limträ bör helst lagras hos limträtillverkaren eller bygg- och trävaruhandlaren. Om något limträ behöver lagras under korttid på byggplats ska det vara upplagt på stadiga underslag, minst 300 ovanför marken, och skyddat från alla former av nederbörd, markfukt, smuts och solstrålning. Om en presenning är fixerad vid marken runt om kan innestängd markfukt förstöra limträet (jämför med en ostkupa). Oavsett vilket väderskydd du använder, se till att limträet lagras så att det kan luftas.

Vid en leverans ska limträet omgående kontrolleras och förses med icke genomskinlig skyddstäckning alternativt läggas upp under tak, helst i ett torrt och varmt utrymme.

Beträd inte limträet och använd alltid rena handskar. Eventuella smutsfläckar kan dock slipas i efterhand.

Eventuella lyftstroppar ska också vara rena och de kan i många fall behöva användas tillsammans med kantskydd av till exempel vinklad hårdpressad papp. 

Bearbetning

Limträ kan bearbetas som vanligt trä. Hål och urtag i balkarmåste göras med stor försiktighet. Det finns gränser för hur stora hål och urtag som kan tillåtas. Kontakta den ansvarige byggnadsingenjören/byggnadskonstruktören i god tid förebearbetning på byggplatsen. I många fall, till exempel vid ett stort antal takbalkar, kan det löna sig att låta limträtillverkaren utföra bearbetning och kapning före leverans. Denna service från limträtillverkaren omfattar exaktkapning, urtag i balkändar,eventuella hål och dylikt.

Ytbehandling och underhåll


Limträ kan ytbehandlas som vanligt hyvlat trä. Om limträexponeras utomhus för väder och vind kan det behöva ytbehandlas. Täckande färgsystem ger ett hållbart väderskydd men behöver så småningom underhållas. Även laserande system ger ett visst väderskydd. De är dock enklare att underhålla..

 

 

Förband

Vid små krafter används standardbeslag av typ spikningsplåtar, balkskor och ankarspik/-skruv. Även smidda stål, till exempel plattstål och vinkelstål, kan användas i kombination med träskruv, till exempel fransk träskruv.


Vid större laster och grövre dimensioner måste man alltid ha smidda förband med stållaskar och genomgående skruv med mutter och bricka. .

Vid höga krav på utseende eller brandskydd kan laskar kläs in med någon typ av skiva, till exempel plywood. Ett annat sätt är någon typ av dold infästning med inlimmad skruv eller inslitsade plåtar. Kontakta limträtillverkaren för ytterligare information.

Träskydd

I de flesta fall går det att skydda trä från röta, blånad och mögel med lämpligt byggnadstekniskt träskydd, det vill säga rätt genomtänkt konstruktionsutformning.

I de fall det anses omöjligt eller tveksamt kan man använda impregnerat limträ. Limträ som är impregnerat ger ett bra grundskydd mot röta och skyddseffekten kan ytterligare ökas genom efterbehandling och regelbundet underhåll med ett träskyddsmedel.

Impregnerat trä får endast användas där det annars finns stor risk för personskador eller där det skulle bli kostsamt och besvärligt att byta ut träet. Rådgör med en erfaren byggnadsingenjör/byggnadskonstruktör.

 

Miljö

Limträ har liksom trä stora miljöfördelar jämfört med de flesta andra byggmaterial. Grundläggande fördelar är att trä utvinns med liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder koldioxid. Limträ är därför ett mycket fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall, sett ur ett livscykelperspektiv.

 

Att tänka på vid beställning
Vid en förfrågan eller en beställning är det viktigt att specificera limträet så att inte några missförstånd kan uppstå. Ange typ av limträelement, till exempel balk, antal, dimensioner, samt längder. Renhyvlade, ej lagade ytor, hållfasthetsklass L40 och Limtyp I är lagerstandard.

Om limträet ska bearbetas av limträtillverkaren är det viktigt med en tydlig måttsättning på ritning för att undvika risken för felaktigheter.

Materialet presenteras av:


Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare