AlltomBostad

Bra att veta om trä

Träets egenskaper
Trä är ett naturmaterial som efter användning kan återföras i det ekologiska systemet utan att förstöra miljön. Det är ett beprövat byggmaterial, det finns trähus som är över 1 000 år gamla.

De flesta byggmaterial innehåller fukt och påverkas av temperatur- och fuktvariationer. Trä sväller något vid fuktupptagning och krymper något vid uttorkning. En bräda som är till exempel 95 bred vid 18% fuktkvot (fuktkvot = kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) har efter nedtorkning till 10% fuktkvot krympt cirka 2 mm på bredden. Trä tar upp och avger fukt snabbast från ändträ (kapytor) som därför bör skyddas.

 

Furu och gran till byggnadsvirke torkas efter sågning till cirka 18% fuktkvot. Trä avsett till snickerier håller en fuktkvot på 8-12%.

Alla mått är i mm där inget annat anges.Sortering
Gran och furu sorteras vanligen i kvaliteterna G4-0 och G4-1, G4-2 och G4-3. G4-0 och G4-1 är de bästa kvaliteterna. Annan sortering förekommer.

Som byggvirke används i huvudsak G4-2 men även G4-3. Till paneler, lister och golvträ används främst G4-0 och G4-1 .

För bärande konstruktioner, till exempel takstolar och golvbjälkar används konstruktionsvirke som indelas i olika hållfasthetsklasser C30, C24, C18 och C14 enligt SS-EN 338. Vid större spännvidder (över 5,0 m) kan man med fördel använda balkar av limträ.

Impregnerat virke, träskyddsklass NTR/A och NTR/AB som framställs av furu, finns i de vanligaste dimensionerna för läkt, bräder, reglar och plank och används utomhus.

Att välja sort
Gran är det träslag som i första hand används till byggvirke. Till snickerier används av tradition furu men även gran kan med fördel användas.

Till ytterpaneler bör gran användas därför att gran (splinten) tar upp vatten långsammare än furu (splinten) och ger därmed en mer beständig fasad.

Undvik i tveksamma fall alltför tunna eller klena dimensioner. En tunn bräda spricker och kupar sig lättare än en tjock. Bärigheten hos en bjälke ökar mest med höjdmåttet. Bärande element av trä som bjälkar, takstolar etcetera ska dimensioneras av erfaren byggnadskonstruktör/byggnadsingenjör.

Här ser du hur sorterna normalt används

Ungefärliga relationer mellan de olika sorterna/kvalitetsklasserna i Gröna Boken, Nordiskt Trä och SS-EN 1611-1

 


 

 

En brädas ena flatsida är vänd mot centrum av den ursprungliga stocken. Den sidan kallas kärnsida, det vill säga är vänd mot kärnan. Om brädan får röra sig fritt kan den kupa sig något vid torkning (årsringarna strävar att räta ut sig). Man brukar ha kärnsidan synlig i till exempel paneler och golv då den anses mindre sprickbenägen och lämpligast att måla på. För att få en så tät lockpanel som möjligt bör bräderna sättas upp med bottenbrädernas kärnsida mot väggen och lockbrädernas kärnsida från väggen.

Impregnerat trä


Trä impregnerat enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998 beskriver fyra klasser impregnerat trä av furu: NTR/M, NTR/A, NTR/AB och NTR/B. Träskyddsklass NTR/M är främst avsedd för konstruktioner i havsvatten på västkusten. Träskyddsklass NTR/A och NTR/AB motsvarar det man i dagligt tal brukar kalla tryckimpregnerat trä. Klass NTR/A används främst för konstruktioner i markkontakt, till exempel till staket, trall och syll medan klass NTR/AB används i konstruktioner ovan mark, som i trädgårdsmöbler och utvändiga paneler. Träskyddsklass NTR/B är avsedd för träkonstruktioner ovan mark och lämpar sig bäst för utvändiga snickerier som fönster och dörrar. Företag som producerar impregnerat trä enligt NTR-standard står under kontroll av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. NTR-virket märks paketvis med nedanstående kvalitetsmärken. För sågat och hyvlat NTR-virke gäller även styckvis märkning med antingen NTR-märken eller motsvarande färgmärkning.

Impregnerat NTR-klassat trä kostar lite mer än obehandlat trä men bör användas till utsatta byggprodukter där risk för röta eller insektsangrepp föreligger.

Extra viktigt är att använda NTR-klassat trä i kontakt med mark eller vatten, eller där det är motiverat från säkerhetssynpunkt (till exempel balkonger och trappor), eller där det blir besvärligt och förenat med höga kostnader att byta ut (exempelvis syllar).

Virke impregnerat med kreosot ska inte användas i bostadshus och bör inte användas i trädgårdsbygge.

Impregnerat virke klass NTR/A och NTR/AB finns normalt i lager hos din bygg- och trävaruhandlare. Där kan du också få mer information om hur virket får användas. Fråga alltid efter kvalitetskontrollen.

Till följande utomhuskonstruktioner bör du välja tryckimpregnerat:

- Bärande konstruktioner i saltvatten - virke klass NTR/M (på västkusten), virke NTR/A i övrigt saltvatten.

- Trä i sötvatten och i kontakt med mark - virke klass NTR/A.

- Oskyddat trä utomhus på mark, betong, sten eller asfalt
  - virke klass NTR/A eller NTR/AB.
 
- Oskyddat, fuktutsatt trä, ovan mark - virke klass NTR/AB eller NTR/B.

 

Limträ
Med limträ menas balkar eller pelare bestående av flera ihoplimmade bräder (lameller) med fiberriktningen i elementets längdriktning.


L-märkt limträ (L-trä) är benämningen på limträ med minst fyra lameller, som tillverkats, kontrollerats och märkts enligt regler utarbetade av Svensk Limträkontroll. Normalt tillverkas limträ av gran.

Lagring och hantering
Virke kan för det mesta lagras utomhus om det skyddas mot sol, regn och markfukt. Trä som ska användas synligt inomhus, bör dock lagras i ett luftigt och torrt utrymme med jämn och relativt låg temperatur, till exempel i ett garage.

En kupévärmare på låg effekt kan användas. Stapla virket med läkt emellan och fixera det, det vill säga lås virket så att det inte har möjlighet att kupa eller vrida sig. Det går utmärkt att använda spännband.

Bygg med torrt virke. Det är lättare att bearbeta och du slipper problem med sprickor och formförändringar. Fukt kan ge upphov till blånad och är huvudorsaken till röta och mögel. Skydda ditt trä för fuktupptagning från angränsande material, som betong. Observera att det gäller även impregnerat trä.

Mått
Tvärsnittsmått och tillåtna måttavvikelser för sågat virke finns i standarderna SS-EN 1313-1, 1309-1, SS 23 27 12 och SIS 23 23 13. Måtten gäller vid fuktkvoten 20%. Från nominella måttet tilllåts följande tolerans på virket:Medelvärdet för aktuell tjocklek och bredd får inte underskrida det nominella måttet.

 

Fem goda råd

  • Planera leveranserna och förbered uppställningsplats för virket!
  • Kontrollera träet vid lossning och reklamera eventuella felaktigheter snarast och innan virket används!
  • Skydda trä mot långvarig nederbörd, stark solstrålning, nedsmutsning
    och markfukt under lagring och montering!
  • Lagra träet luftigt och se till att fukt inte stängs inne under
    presenningar och dylikt!
  • Trä för inbyggnad ska vara torrt och väl skyddat mot fuktupptagning från avgränsande material, till exempel betong och asfalt. Se till att stommen kommer under tak eller skyddas mot regn så snart som möjligt efter det att den rests!

 

Virkesåtgång
Omräkningstabellen för beräkning av åtgång (lm/m2). Observera att spill inte är medräknat. En god tumregel är att alltid räkna med 10-15% spill på grund av avkapning.

Virkesbenämningar
Benämningarna är i praktiken inte klart avgränsade. De varierar mellan sågverk och bygg- och trävaruhandel och lokalt över landet.

* Sparrar och bjälkar är oftast virke med ingen eller högst 25 skillnad mellan tjocklek och bredd. För dimensioner
till och med 175 x 200 används vanligen benämningen sparrar och för grövre dimensioner bjälkar.

 

Ordförklaring

Ohyvlat virke
Virke med fyra ohyvlade sidor ersätts i ökad utsträckning av dimensionshyvlat virke.

Dimensionshyvlat virke
Virke som hyvlats på fyra sidor för att erhålla ett visst tvärsnittsmått. Har utseendemässigt lägre kvalitet än planhyvlat virke och används främst för inbyggnad.

Råhyvlat (råplanat) virke
Virke med rektangulärt tvärsnitt, en flatsida ohyvlad (sågad) och övriga sidor hyvlade.

Planhyvlat (släthyvlat) virke
Virke med fyra hyvlade sidor. Har utseendemässigt en högre kvalitet än dimensionshyvlat virke och används främst för synliga ytor inomhus.

Virke med en finsågad yta
Virke som kluvits efter torkning. Används främst till ytterpaneler eftersom målarfärg får bättre fäste på en ohyvlad yta.

Spontat virke
Virke med fjäder (spont) på den ena kantsidan och not (ränna, spår) på den andra för sammanfogning.

Falsat virke
Virke, vanligtvis panelbräder,med längsgående vinkelrät nedskärning på kanterna som gör att två bräder överlappar varandra vid sammanfogning.

 

Vanliga profiler och dimensioner

 

 

 

Exempel på dimensioner och kvaliteter
 
Klicka på bild för större visningMaterialet presenteras av:


Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare