AlltomBostad

Bygg en enkelbod

Planering

Ritningarna visar en bod på 10 m2. Beskrivningen avser en oisolerad bod utan  inredning. Det kan ändå vara klokt att isolera golvet redan från början eftersom  det är besvärligt att göra det i efterhand. Däremot kan isolering av väggar och  tak vänta. Beställ fönster och dörrar redan på planeringsstadiet. Dörrens mått  är 900 x 2000. Fönstret på gaveln är 1000 x 1000. Fönstret på långsidan är 1000  x 500.


Alla mått är i mm där inget annat anges. 

Bygglov

För en bod som är högst 3,0 m hög och med högst 15 m2 byggnadsyta - den yta som avgränsas av väggarnas utsidor - krävs inte bygglov. Rådgör ändå gärna med byggnadsnämnden, som också kan lämna värdefulla synpunkter på tekniska detaljer som grundläggningsdjup och utseendefrågor. Till de senare hör till exempel lokal byggnadstradition och färgsättning.

Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande.

Vill man överskrida höjd eller ytmått är det ofta ganska enkelt att få bygglov för detta. Byggnadsnämndens expedition ger besked om rutiner och avgifter. Läs mer i Byggbeskrivning Bygglov Bygganmälan.

 

Grund

Märk ut bodens placering på marken. Spika ihop en provisorisk ram av bräder med bjälklagets längd och bredd enligt planritningen. Mät diagonalmåtten mellan hörnen. Måtten ska vara lika stora.

Boden grundläggs på betongplintar. Gräv gropar för dessa i ramens hörn och i mitten på långsidor och gavlar. Om marken består av väldränerande material som sand och grus räcker det med ett plintdjup på cirka 500. Vid tjälfarlig mark, exempelvis lera och matjord, måste plintdjupet ökas. Om boden ska stå på berggrund kan plintarna gjutas direkt på berget över ett varmförzinkat förankringsjärn. Om berget lutar kraftigt kan det bli nödvändigt att göra en avjämning - en bit av berget sprängs bort eller avlägsnas på annat sätt.


 

Gjut betongplattor (1) och tryck fast armeringsjärn (2) i betongplattorna. När betongen hårdnar placeras gjutformar (3) av papp mot den provisoriska ramen och på betongplattorna. Väg av noga.

Kapa formarna i höjd med bjälklagets underkant, 200 från marken. Fyll därefter tillbaka jord runt om formarna, som fylls med betong. Tryck fast plattjärnsbeslag/stolpfästen av varmförzinkat stål (4) för bjälkarna på gavlarna i den ännu inte hårda betongen. Dessa fixeras horisontellt 45 från ramens innerkant.

 

Bjälklag

Lägg ut syllisolering (5) på plintarna - bitar av grundpapp kan användas. Spika en stödläkt 45 x 45 (6) på bärlinorna 45 x 145 (7). Använd spik 75-2,8, spikavstånd c 200. Gör urtag för stödläkten i bjälkarna 45 x 145 (8). Placera ut bärlinorna. Om golvet ska isoleras ska en bräda 22 x 95 spikas med 75-2,8 i underkant av bjälkarna för att ge underlag för blindbotten. Anpassa längder och utformning efter plintarna. Bjälkarna vid gavlarna placeras längs bjälklagets yttermått (ytterkant gjutform) - avståndet till närmaste bjälke blir 602,5 och avståndet mellan bjälkarna i de fyra mittersta facken blir 555. Spika samtliga bjälkar till bärlinorna, 2 stycken spik 125-4,0 i varje bjälkände.

Klicka här för större bild
 
Klicka här för större bild
Fäst gavlarnas bjälkar till förankringsbeslagen. C Spika blindbotten, råspont 23 x 95 med 50-2,0, lägg på en vindtät papp och därefter isoleringen. Spika golvträ 23 x 95 över hela bjälklaget ända ut till kanterna. Vänd notsidan utåt på den första brädan och spika dolt i fjädern mot varje bjälke - bräda för bräda, använd dyckert 60-2,3 eller specialskruv 47 med borrspets för massiva trägolv. Använd en kloss av golvvirket för att slå samman golvbräderna.

Takstolarna görs på plattformen enligt takstolsritning bredvid. Gör urtag i högben/ överramar för hammarbanden och såga av takstolsändarna. 

Materialet i takstolarna är hyvlat konstruktionsvirke 45 x 195 C18. Knutpunkterna utförs med spikningsplåtar 80 x 220 x 1,5 symmetriskt placerade på båda sidor enligt spikningsförbandsritningar och spikas med ankarspik 35-4,0, eller ankarskruv. Dimensioner och antal spik eller skruv i figurerna är beräknad för snözon 2,0. Taket är dimensionerat för tegel eller motsvarande.
Färdiga takstolar kan även beställas från fabrik.

Byggnadsnämnden lämnar besked om vilken snözon din kommun ligger i.

  

Regelstomme


Klicka här för större bild

Väggarnas regelverk spikas ihop liggande på det färdiga bjälklaget. Börja med de två långsidorna. Mät diagonalmåtten så att de överensstämmer, då är konstruktionen rätvinklig. Spika reglar 45 x 70 (9) och diagonaler 45 x 70 (10) genom syll 45 x 70 (11) och hammarband 45 x 70 (12). Använd spik 100-3,4.

Fortsätt på samma sätt med fönstergaveln. Om man vill ha ett mindre fönster tillkommer kortlingar 45 x 70 (13) för detta. Samma gäller för fönster på långsidan. Sätt kortlingar så att de passar fönsterstorleken och kontrollera att fönstret går att öppna och lyfta ur.

Dörrgavelns stomme utförs i två delar, en på var sida om dörren. Res den färdiga stommen till en långsida på plats, staga den provisoriskt och spika den till bjälklaget. Använd spik 100-3,4. (C) Fortsätt med de övriga väggstommarna och spika dem till varandra. Ta bort pappröret från plintarna innan panelen monteras.

 

Tak


Klicka här för större bild

Montera takstolarna med hjälp av provisoriska strävor. Fäst vinkelbeslag 90 x 90 x 65 (14) med 8 stycken ankarspik/ankarskruv 40-4,0 enligt (D) och stomperspektiv. Montera yttertak av råspont. Vänd den hyvlade sidan ner och vänd fjädern uppåt. Börja vid takfoten och låt den första brädan nå något över takstolarna.

Om hängränna ska monteras, ska den första brädan nå cirka 35 över takstolen. Där monteras hängbrädan 22 x 120 (15) på takstolsändarna för att fästa hängrännan. Spika med 75-2,8 i varje takstol.

Brädorna får skarvas högst två i bredd över samma stöd. Kapa brädorna längs en kaplinje vid gavelsprången (F) och montera vindskiva 22 x 145, gavelläkt 45 x 45 och vattbräda 22 x 95 mot en trekantslist 50 x 50 med spik 75-2,8. Lägg ut underlagspapp så snart som möjligt efter inbrädningen.

Vid skarvning av pappen ska skarven skäras snett nedåt, enligt fasadritning, för att hindra att vatten rinner in under pappen.

 

Fasadpanel

Panel- och foderbrädorna bör grundmålas innan de spikas upp. Såga rent i hörn och kring fönster- och dörröppningar.

Fixera fönsterkarmen på plats med kilar, mät diagonalmåtten och väg av med vattenpass, fäst den därefter till regelstommen. Gör på samma sätt med dörrkarmen. Spika foder kring dörr och fönster och montera fönsterblecket. Läs mer i Byggbeskrivningarna Byta fönster och Montera dörr.

Måla panel och foder en andra gång. Även fönster och dörr slutstrykes om så erfordras. Läs mer i Byggbeskrivning Nymålning. Spika ytterpanel, till exempel locklistpanel. Bottenbrädor enkelspikas med 75-2,8. Snedkapa underkanten för att underlätta vattenavrinning. Locklisten spikas med 100-3,4.

 

Trappa

Komplettera utvändigt med en trappa. Lämpliga mått är
steghöjd 150-165 och stegdjup 300. Läs mer i Byggbeskrivning
Trappor.

Materialspecifikation

Nedanstående förteckning innehåller förslag till virkesdimensioner och mängder samt spik enligt ritning. Spikar och beslag rekommenderas vara varmförzinkade. Dörr, fönster, beslag, grund, taktäckning, målarfärg och golvbeläggning tillkommer. Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

Mängd (utan spill).

 

Material Dimension Antal Mängd
Bärlina 45 x 145 2 st. à 3740 7,5 m
Bjälklag 45 x 145 7 st. à 2494 17,5 m
Summa

25,0 m
Överram 45 x 195 C18 8 st. à 1851 14,9 m
Hanbjälke 45 x 195 C18 4 st. à 1235 5,0 m
Stödläkt 45 x 45 2 st. à 3740 7,5 m
Gavelläkt 45 x 45 4 st. à 1850 8,0 m
Regelstomme 45 x 70
81,0 m
Ev. blindbotten 23 x 95
100,0 m
Ev. blindbotten-bräda 22 x 95 15,0 m
Golvråspont 23 x 95 10,0 m2 113,6 m
Takråspont 23 x 95 16,0 m2 181,8 m
Summa råspont 23 x 95 26,0 m2 295,4 m
Panel 22 x 145
182,0 m
Skarvlappar 22 x 145
10,0 m
Summa 22 x 145
192,0 m
Locklist 16 x 45
158,0 m
Trekantlist 50 x 50
8,0 m
Vindskiva 22 x 145
8,0 m
Hängbräda 22 x 120
8,5 m
Vattbräda 22 x 95
8,0 m
Foder 22 x 120
13,1 m
Dyckert 75-02-08 250 st.
Ev. dyckert 50-2,0 400 st.
Trådspik 60-02-03 400 st.
Trådspik 75-02-08 1500 st.
Trådspik 00-03-04 1000 st.
Trådspik 125-4,0 50 st.
Pappspik 25-02-05 1000 st.
Ankarspik 40-4,0 200 st.
Vinkelbeslag 90 x 90 x 65 8 st.
Takpapp
16 m2

 Materialet presenteras av:


Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår