AlltomBostad

Bygg en enkelstuga - byggbeskrivning

Planering

Gamla tiders bostadshus var ofta mycket enkla. En av de vanligaste hustyperna i det svenska landskapet var enkelstugan, som omfattade förstuga, storstuga och kammare.

Vår enkelstuga är på 40 m2 byggarea och 33,64 m2 boarea och är tänkt att användas som fritidshus. Stommen i massivt trävirke ger ett stabilt och gediget hus. Beklädnader på golv, väggar och i tak består också av massivt trä - praktiskt, trivsamt och på sikt ekonomiskt.

Planera bygget innan du sätter igång. Läs byggbeskrivningen nog- grant och fundera över alternativa lösningar för ditt hus.

Varmförzinkade spikar och plåtar anges med vfz. En virkesspecifikation finns i slutet av byggbeskrivningen. Beställ fönster, dörrar och andra byggdelar med långa leveranstider i god tid.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

 

Bygglov

En stuga enligt denna beskrivning är bygglovspliktig. Lämna in en ansökan i god tid till kommunens byggnadsnämnd och skicka med en situationsplan som visar stugans placering på tomten. Du måste också - senast tre veckor före byggstart - göra en bygganmälan och utse en kvalitetsansvarig. Läs mer i Byggbeskrivning Bygglov Bygganmälan.

 


Klicka här för större bild

 

Material och konstruktion

Grunden till stugan kan göras på olika sätt. Här beskrivs kryprumsgrund på betongplintar. Grunden är en av byggets viktigaste delar, och grundläggningsdjupet beror bland annat på markens beskaffenhet. Om marken är tjälfarlig krävs grundläggning till frostfritt djup. Den lokala byggnadsnämnden kan informera om frostfritt djup i den region du bor.

Som fritidshus har stugan hög isolerstandard. Ytterväggarna har sammanlagt 165 mineralullsisolering. Som invändigt tätskikt rekommenderas ej ångspärr (0,20 åldersbeständig plastfolie) utom vid permanent uppvärmning till cirka +18º C. Om stugan används under den varma årstiden och bara tillfälligt på vintern är en vindtät papp av kvalitet AC 160 lämplig.

Takkonstruktionen är dimensionerad för takpannor och snölast i snözon 2,0 (enligt Boverkets konstruktionsregler, BKR). Utrymmet under yttertaket är tänkt att utnyttjas som sovloft eller förrådsvind. Bottenbjälklaget används som arbetsplattform för tillverkning av takstolar och väggstomme. De olika arbetsmomenten beskrivs i arbetsordning. De flesta arbeten kan utföras av en enda person. Takstolarna bör dock resas av två eller tre personer.

Viktigt att komma ihåg när man bygger i trä är att skydda konstruktion och byggnadsmaterial från fukt. Se till att virket inte ligger direkt på marken. Lägg allt virke på pallar och täck med presenning. Låt inte presenningen gå ända ner till marken så att virket kan lufta ordentligt. 

 

Grund

Här beskrivs grundläggning på plintar som är en lämplig grundläggningsmetod på tomter med fast mark, till exempel grus, sand, morän eller berg. Vid andra typer av mark kan andra grundläggningssätt vara lämpligare. Byggnadsnämnden i kommunen kan ge råd om lämpligt grundläggningssätt.

Markera stugans hörn enligt bygglovet. Kontrollera måtten genom att mäta diagonalt. Motstående längdmått, breddmått och diagonalmått ska vara lika stora. Ta bort eventuell vegetation och matjord under huset. Se till att vattenavrinningen från grunden är tillfredsställande. Marklutningen ska vara i fall från huset minst 1:20 inom 3000 från grunden.

Sätt upp provisoriska profilställningar i varje hörn. Profilställningarna görs enligt perspektivskissen någon meter utanför stugans hörn.

Spika upp vågbräder på profilställningarna och spänn upp sträcksnören i nivå med plintarnas överkant i kant med grundens yttermått. Kontrollera alla mått.

Gräv ut för plintar till erforderligt grundläggningsdjup. På sluttande berg borras hål för dubb så att grunden får en säker förankring. Lägg ner eventuella rör för vatten och avlopp. Se till att inga gropar finns i grunden, dränera grunden väl.
Fyll plintbotten med grus eller makadam som packas väl. Gjut grundplattor av betong (1). (Betong kan köpas färdigblandad i säckar, endast vatten behöver tillsättas. Följ anvisningarna på förpackningen.) Packa betongen väl. Tryck fast ameringsjärnen (2) i betongen. Håll betongen fuktig några dygn.

Till gjutform för plintarna används papprör. Fixera papprören och väg av kaphöjden som ska vara minst 450 över mark. Tänk på att mittplintarnas överkant ska ligga 142 under de yttre plintraderna.

Kapa papprören (3) i nivå med plinthöjden. Om det är svårt att kapa rören, markera gjuthöjden med en spik genom röret och gjut plintarna hellre för låga än för höga. Det är enklare att justera höjden uppåt. Stick ned förankringsjärn av vfz stål (4) i betongen - ett i varje plint - och fixera dem enligt ritning medan betongen hårdnar.


 

Bjälklag

Montera bärlinorna (5) på plintarna med mellanlägg av syllisolering av typ grundpapp (6) och en syllbräda (7) av impregnerat virke. Montera bjälklagsregeln (8) på bärlinorna enligt ritning (9) med 4 stycken vfz trådspik 100-3,4 och fixera bärlinorna till förankringsjärnen med vfz fransk skruv eller likvärdigt.

Gör urtag i golvbjälkarna (10) enligt ritning (11) och (12). Lägg en bred remsa av vindskyddspapp mellan bjälkarna och blindbottenbrädan (13) innan den spikas fast med vfz 75-2,8. Kom ihåg att anpassa blindbottenbrädan till bjälklagsregeln vid bärlinorna och till bärlinan i mitten. Se snitt A, B och D.

Montera golvbjälkarna. Bjälkarna placeras centriskt c 600 från varandra utom i ytterfacken, se bjälklagsritning (14). Se till att alla ligger plant och vågrätt. Justera om så erfordras. Fäst bjälkarna mot bärlinan genom att skråspika med vfz trådspik 100-3,4 och därefter spika dem genom bärlinorna i ytterliv med 2 stycken vfz trådspik 125-4,0. Spika en undre syll (15) på kortlingarna i gavelfacken med vfz trådspik 100-3,4 enligt ritning D.

Lägg ut brädor provisoriskt på bjälklaget som tillfällig arbetsplattform. Brädorna skarvas över en bjälke och spikas eller skruvas vid varje skarv och vid några ytterligare stödpunkter. Undvik att täcka bjälklaget där den övre syllen ska placeras.

När stugan kommit under tak kan plattformen rivas och bjälklaget isoleras. Plattformsbrädorna används då till blindbotten. Glöm inte att täcka plattformen med presenning för att skydda mot nederbörd. 

 


Klicka här för större bild

 

Takstolar

Mät upp och markera takstolen på arbetsplattformen enligt takstolsritning (16) och spika en mall av klossar för de 7 takstolarna, fäst klossarna ordentligt i bjälklaget så att alla takstolarna blir exakt lika stora. Spikningsplåtarna har dimensioner och placering enligt knutpunktsritning (18), (19), (20) och (21). De spikas med ankarspik 35-4,0 på vardera sidan om takstolen enligt knutpunktsritningarnas anvisningar om spikantal och placering. Se även ritning (17). Obs! Tolerans förbandsplacering: 8 mm.

 

Regelstomme

Den övre syllen (22) skarvas halvt-i-halvt i hörnen och spikas i bärlina och golvbjälkar med vfz trådspik 100-3,4.

Hammarbandet (23) skarvas över stöd i hörnor och över regel genom att ta ur halvt-i-halvt och kapa till samma längd som syllen. Kapa till väggreglarna (24). Börja stomresningen med att resa hörnreglarna (25) lodrätt och förankra dem med snedsträvor. Sätt upp några reglar mellan hörnreglarna att lägga upp hammarbandet på. Skråspika fast reglarna mot syll med vfz trådspik 100-3,4.

Spika hammarband ovanpå reglarna. Slå i 2 stycken vfz trådspik 100-3,4 i varje regel. Skarva halvt-i-halvt på mitten av väggen och över en regel i hörnan. Montera resten av reglarna.

Som alternativ till ovanstående stomresning kan man spika ihop väggsektionen på arbetsplattformen. Kontrollera att diagonalmåtten är lika innan sektionen reses. Det krävs flera personer för att resa sektionen i ett stycke och sätta snedsträvor i tillräcklig mängd för att staga stommen.

Ta upp hål för fönster och dörr. Spika erforderliga kortlingar och avväxlingar. Regelverket förstärks med 2 stycken vinkelbeslag 90 x 90 x 65 x 2,5 (26) i varje hörn, spika med ankarspik 40-4,0. Montera reglarna i ytterhörn. Montera utvändigt ett hållband (27) åt vardera hållet från hammarbandet i hörnorna ned i cirka 45º vinkel mot bärlinan, spänn bandet och fäst i reglarna med ankarspik 40-4,0, se snittperspektivet. 

 

Tak

Montera vinkelbeslagen (28) (90 x 90 x 65 x 2,5 med förstärkning) för takstolarna med ankarspik 40-4,0, enligt ritning. Res takstolarna genom att lyfta dem upp och ner - på ett upplag i taget. Vänd sedan takstolen i rätt läge.

Loda upp takstolen med vattenpass och montera dem en efter en provisoriskt med strävor och fäst i vinkelbeslagen med ankarspik 40-4,0, så att de är väl fixerade. Takstolarna placeras mitt över varannan vägg- regel.

Montera de längsgående avväxlingsbalkarna (29) 45 x 220 C24 på stödbensväggarnas utsida. Spika avväxlingsbalkarna med 4 stycken vfz trådspik 100-3,4 i varje takstol. Mellanbjälkarna hängs upp i av-växlingsbalkar med gaffelankare (30) (50 x 60 x 320 x 1,5), som spikas med 4 stycken ankarspik 35-4,0, till avväxling respektive mellanbjälke. Se infästningsdetalj. Avväxlingsbalkar skarvas vid takstol. Det är nödvändigt att avväxlingsbalkarna monteras dels för att innertaket ska förbli plant, dels för att vindsutrymmet ska kunna användas som sovloft eller vindsförråd. (Dessa avväxlingsbalkar tas inte upp i vår Byggvideofilm Enkelkstugan).

 


 

Montera nu rännkrokar för uppfästning av hängrännan (31), om du inte väljer att fästa hängrännan i beslag som fästs i takfotsbrädan. Börja inbrädningen av yttertaket. Takpanelen, råspont 23 x 95 (32), som spikas med vfz trådspik 75-2,8, ger ett stadigt underlag att gå på och är också tillräcklig för att ha annan takbeläggning än taktegel, till exempel papp eller plan plåt (används 17 x 95 som takpanel kan endast taktegel eller profilerad plåt väljas som taktäckning). Montera underlagspapp (33) av kvalitet YAP 2200, så snart som möjligt efter inbrädningen. De provisoriska strävorna på taket kan successivt avlägsnas allteftersom arbetet fortskrider. Spika nockplankan (34) i takstolarna.

Underlagspappen ska ligga omlott i nock tills vidare. Pappen spikas med vfz pappspik 25-2,5. Vik upp pappändarna vid gavlarna och kapa takbrädorna längs en kaplinje vid gavelsprången (35). Spika ströläkten (36) med vfz trådspik 60-2,3 för att undvika att pappen blåser av.

Montera en mellanbjälke (37) på hammarbandet mitt emellan varje takstol. Spika kortlingar för vindslucka (38) och eventuell skorstensgenomföring. Det fria måttet ska vara minst 100 mellan träbjälklag och utsida på färdig rökkanal. 

 

 

Väggar och isolering

Isolera ytterhörnen (39) och montera därefter vindskyddspapp (40) vertikalt på reglarna. Lämna en luftspalt på minst 25 närmast takinbrädningen (41). Spika remsor av K-board 4,5 (42) och kläm fast pappskarvarna vid varje regel. Använd vfz trådspik 50-2,0.

Spika liggande reglar c 600 (43) utanpå stommen som underlag för panelen, även runt fönster och dörröppningar. Använd 2 stycken vfz trådspik 100-3,4 i varje korsningspunkt.

Montera fönster- och dörrkarmar. Kontrollera diagonalmåtten. Fixera och justera karmen med klossar runt om. Skruva karmen med justerande karmskruv. Häng upp bågar och dörrblad. Läs mer om montering av fönster och dörrar i Byggbeskrivning Byta fönster och Byggbeskrivning Montera dörr.

 

 

Sedan sätts ytterpanelen upp. Bottenbrädor (44) spikas centriskt med 1 stycken vfz trådspik 75-2,8 i varje liggregel (43). Underkanter snedsågas med 15º vinkel (så kallad droppnäsa) för att underlätta vattenavrinning. Undvik skarvar. Vid spikning närmare brädända än 150 ska förborrning av hålen göras. Avsluta panelen upptill med en springa på 25 mot takinbrädningen (41). Gör gärna en lucka, eller ett fönster på vardera gavelspetsen och se till att ett ventilationsgaller finns på respektive gavel. Läs mer i Byggbeskrivning Utvändiga träpaneler.

Grundmåla bottenbrädorna innan de sätts upp. Lockläkt (45) och foderbrädor (46) grundmålas också innan de sätts upp, de spikas med vfz trådspik 100-3,4. Lockläkt ska överlappa panelen (bottenbrädan) med minst 20 på båda de underliggande panelerna (bottenbrädorna). När lockläkt, fönsteromfattningar och foderbrädor har satts upp kan hela fasaden slutmålas. Läs mer om målning i Byggbeskrivning Nymålning. Häfta fast insektsnät inifrån mellan yttertak och ytterpanel (41).

Isolera ytterväggarna (47) omsorgsfullt så att inga luftspalter bildas mellan isolering och reglar. Behöver mineralullsisoleringen skäras till, skär med någon centimeters övermått. Dreva runt fönster och dörr.

Montera invändigt tätskikt (48) innanför stommens isoleringsskikt. Ta till lite så att det blir en tät anslutning med överlapp mot golv och tak.

Häfta fast tätskiktet i vindsbjälklagets underkant. Skär upp för taklucka och montera karmen. Ta till lite av tätskiktet så att det blir en tät anslutning mot väggarna och mot takluckans karm.

Komplettera sedan ytterväggarna med invändiga liggande reglar c 600 (49). Spika omlott i hörnorna med vfz trådspik 100-3,4. Isolera även mellan dessa (50). Eventuella installationer dras i detta skikt.

Spika innertakspanel (51) vinkelrätt mot bjälkarna med dyckert 50-2,0, alternativt med spikbleck/panelclips. Panelen skarvas mitt under en bjälke och jämnt fördelat över takytan, undvik fler skarvar i bredd. Isolera vindsbjälklaget uppifrån. Lägg ut provisoriska landgångar, så undviker du att trampa igenom. Lägg ut golvbrädor löst ovanpå bjälkarna.

Plattformsgolvet kan nu rivas och kapas till blindbotten (52). Spika med vfz trådspik 50-2,0 på de tidigare spikade blindbottenbrädorna.

Vindtäta blindbotten med vindskyddspapp som läggs över de tidigare monterade remsorna. Vik upp mot bärlinor och bjälkar, häfta fast mot blindbotten.

Isolera bjälklaget noggrant så att isoleringen sluter tätt mot bjälkarna. Eventuella installationer dras i överkant av bottenbjälklaget.

 Golv

För utrymmen som är permanent uppvärmda till cirka +18º C väljer man trägolv torkade till fuktkvotsklass 8, det vill säga 6-9,5% fuktkvot (= kvot av vattnets vikt och träets torrvikt). Sådana golv kan läggas in direkt efter leverans. De finns i flera tjocklekar och bredder samt i färdigkapade längder. För ej uppvärmda utrymmen väljer man slätspont med fuktkvotsklass 18, det vill säga 12-22% fuktkvot.

Läs mer om golvläggning i Byggbeskrivning Lägga trägolv.

 

Invändiga ytor

Sätt upp regelverk för mellanväggar, syll, hammarband, stående reglar samt till kortlingar som bildar underlag för stående invändig panel. Dra nödvändiga installationer i regelverket. Montera kortlingar för väggpanelen och för eventuellt tvättställ. Spika reglar för innerdörrar enligt planritning (53). Spik till inre regelkonstruktion ska vara vfz trådspik 100-3,4 och skråspikas där det inte går att fästa från motsatt sida. Montera dörrkarmar. Kontrollera att diagonalmåtten är lika. Häng upp dörrbladen. Justera karmens läge så att dörrarna går fritt.

Sätt upp innerväggspanel. Börja i ett hörn och gå från vänster till höger. Spontade panelbräder spikas dolt. Använd vfz dyckert 50-2,0 (varmförzinkad spik minskar risken för att panelen smutsas ned under monteringen) eller spikbleck/panelclips. Skarva över regel och se till att skarvarna blir jämnt fördelade över hela väggytan. Innerväggar i toalettrum och vägg bakom köksinredning är av 13 gipsskiva.

Spika grundmålade golvsocklar, foderlister, skugglister och andra listverk. Koppla nödvändiga installationer och montera eventuella inredningssnickerier. Spika eller skruva vindsgolvet med vfz dyckert 60-2,3 eller 47 mm golvskruv.

 

Utvändigt

Spika gavelregel (54), vindskiva (55) och trekantslist (56) på yttertaksbrädorna vid gavlarna med vfz trådspik 75-2,8. Ta upp eventuella hål för plåtskorsten som monteras enligt tillverkarens anvisningar.

Spika upp vindskivor (57), vattbrädor (58) och takfotsbräda (59) med vfz trådspik 75-2,8 och bärläkt (60) för takpannor enligt tillverkarens anvisningar med vfz 75-2,8.


 


 

Ska hängrännan fästas i takfotsbrädan krävs ett fästavstånd på maximalt c 600 mellan fästbeslagen. Spika takfotsbrädan med 2 stycken vfz trådspik 75-2,8 i varje takstol.

Vik upp underlagspappen i nock och skråspika fast en nockplanka med vfz trådspik 125-4,0. Spika pappen omlott över nockplankan med vfz pappspik 25-2,5.

Lägg eventuella dräneringsrör.

 


Sockelgrindar tillverkas till utrymmet mellan fasad och mark. De anpassas till höjden över mark och avståndet mellan plintarna. De horisontella spjälorna (61) spikas på en vertikal bräda (62) . I ytterkant av grinden spikas en vertikal avslutning av de horisontella spjälorna (63) . På insidan av gavelgrindarna spikas en bräda (64) för att stabilisera grinden på mitten. Använd vfz trådspik 50-2,0 som nådas på baksidan. Grindarna skjuts upp under fasadpanelen och fästs i underkant med expanderskruv, eller fasadplugg, i betongplinten.

 

 


Gör en enkel yttertrappa. Läs mer i Byggbeskrivning Trappor. Montera fönsterbleck, hängrännor och stuprör. Lägg takpannor. 

 

Klicka här för större bild

 

 

 

Virke Dimension Kvantitet Anmärkning
Bottenbjälklag


Bärlinor C24 45 x 220 6 st.3743 Skarvas över plint
Bärlinor C24 45 x 220 2 st. 4996 Gavlar
Syllbräda 28 x 95 15 st.300 Impregnerad klass NTR/A,alt.NTR/AB
Golvbjälkar C14 45 x 170 11 st. 4996 Alt. 22 st 2498
Golvbjälkar C14 45 x 170 18 st.675 Kortlingar
Blindbottenbräda 19 x 100 65 lm Spikas i bjälklag
Blindbotten 19 x 100 400 lm Även som arbetsplattform
Bjälklagsregel 45 x 70 30 lm
Undre syll 45 x 120 2 st.4996 Gavelsidor över kortlingar
Övre syll 45 x 120 4 st. 3900 Långsidor skarvashalvt-i-halvt
Övre syll 45 x 120 2 st.5086 Gavelsidor skarvashalvt-i-halvt i hörn
Golvträ 27 x 95 400 lm Slätspont
Ytterväggar,stomme


Stående reglar 45 x 120 24 st.2354 Långsidor
Stående reglar 45 x 120 21 st.2354 Gavelsidor
Stående reglar 45 x 120 25 lm Gavelspetsar
Hammarband 45 x 120 4 st. 3900 Långsidor skarvashalvt-i-halvt
Hammarband 45 x 120 2 st.5086 Gavelsidor
Avväxlingar 45 x 120 30 lm Vid fönster och dörr m.m.
Liggreglar,utvändiga 34 x 70 200 lm Inkl. reglar på gavelspetsar
Liggreglar,invändiga 45 x 45 175 lm Exkl. reglar på vinden
Utvändig beklädnad

Panel,bottenbrädor 22 x 170 76 st. 3000 Långsidor
Panel,bottenbrädor 22 x 170 219 lm Gavelsidor
Panel,lockläkt 16 x 45 76 st.3000 Långsidor
Panel,lockläkt 16 x 45 213 lm Gavelsidor
Foderbrädor 22 x 120 55 lm
Dropplist,finsågad yta 22 x 95 8 lm
Sockelspjälor 16 x 70 ca 120 lm Mängd beror på markhöjder
Sockelbrädor 16 x 45 ca 20 lm Mängd beror på markhöjder
Sockelbrädor 22 x 95 ca 15 lm Mängd beror på markhöjder
Taklag


Överramar C24 45 x 220 14 st. 3600 Spikas till 7 st. takstolar
Underramar C24 45 x 220 7 st.5086
Stödben C14 45 x 95 14 st.675
Mellanbjälkar C24 45 x 220 6 st. 5086
Avväxlingsbalk C24 45 x 220 2 st.7247
Avväxlingar C14 45 x 220 3 lm Till taklucka
Yttertakpanel,råspont 23 x 95 700 lm Hyvlad flatsida vänds nedåt
Nockplanka 45 x 120 9 lm
Ströläkt 25 x 25 110 lm
Bärläkt 25 x 38 183 lm
Trekantslist 50 x 50 4 st. 3900
Gavelläkt 45 x 45 4 st. 3900
Vindskivor 22 x 170 4 st. 3900 Finsågad yta
Vindskivor 22 x 95 4 st. 3900 Finsågad yta
Vattbrädor 22 x 95 4 st. 3900 Finsågad yta
Takfotsbrädor 22 x 95 18 lm Finsågad yta
Mellanväggar


Reglar 45 x 70 75 lm Inkl. kortlingar för panel
Invändig beklädnad


Vindsgolv 21 x 95 367 lm Slätspont
Invändig takpanel 15 x 95 400 lm Profilerad panel
Invändig väggpanel 15 x 95 886 lm Ej i toalettrum och bakomköksinredning
Smygbrädor 22 x 145 24 lm
Lister invändigt


Sockellist
27 lm
Taklist
44 lm
Foderlist
57 lm
Smyglist
23 lm Vid skåphörn etc.

 

 

Materialet presenteras av:

Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår