AlltomBostad

Bygg en relaxbod - byggbeskrivning

Planering

Arkitektstudio Widjedal Racki Bergerhoff har ritat en bod, som egentligen är två, på temat Relax. Boden består av en större huskropp och en lite mindre som länkas samman med varandra via en altan. Sätten att koppla av på är många och olika människor finner andhämtning på olika sätt. Det här är en bod som ger möjligheter till flexibel användning och är tänkt för både inne- och uteaktiviteter.

Beställ fönster, dörrar och andra byggnadsdelar med lång leveranstid i god tid.

Där inget annat anges är virke i hållfasthetsklass C14. Spikar och beslag bör vara varmförzinkade. Till impregnerat trä bör rostfritt stål användas eller material med likvärdig korrosionshärdighet.

Illustrationerna är ej skalenliga.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Långsida med fönsterparti
    Långsida med hel vägg

 

Bygglov

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta - den yta som avgränsas av väggarnas utsidor - på 15 m2 och med en höjd som är högst 3,0 m utan bygglov. Relaxboden består av två huskroppar med en total byggnadsyta på 15 m2. Vissa kommuner tolkar altanen mellan huskropparna som byggnadsyta, vilket gör att det då krävs bygglov. Rådgör med byggnadsnämnden där du bor. Byggnadsnämnden kan också lämna värdefulla synpunkter på tekniska detaljer som grundläggningsdjup och utseendefrågor. Till det senare hör till exempel lokal byggnadstradition och färgsättning.

Om boden ska stå närmare tomtgräns än 4,5 m fordras att berörd granne ger sitt medgivande. Strandskyddsregler gäller även för bygglovsfria komplementbyggnader.

Ska Relaxboden användas som bastu med en kamin som värmekälla, så krävs det för en sådan installation att en bygganmälan görs. För kamin och skorsten ska det vara minst 100 fritt till brännbart material. Rådgör med en sotare.

Läs mer i Byggbeskrivning Bygglov & Bygganmälan.

 


Sektion mot vikparti
   
Gavel
           

Sektion mot öppen del
   

 

Planlösning förslag 1
   
Planlösning förslag 2 för inredning av relaxboden som bastu

läs mer i byggbeskrivning bastu.

 

 

Omkläd-ningsrum,
Utedusch,
& Förvaring

 

Grund

Märk ut plintarnas placering på marken, se plint plan . Gräv gropar för dessa. Om marken består av väldränerande material som sand och grus räcker det med ett plintdjup på cirka 500. Vid tjälfarlig mark, exempelvis lera och matjord, måste plintdjupet ökas. Om boden ska stå på berggrund kan plintarna gjutas direkt på berget över ett varmförzinkat förankringsjärn. Lutar berget kraftigt kan det bli nödvändigt att göra en avjämning - en bit av berget sprängs bort eller avlägsnas på annat sätt.

För utformning plint - se detalj A. Gjut betongplattorna och tryck fast armeringsjärn i betongplattorna. Armeringen läggs 50 från underkant betongplatta, bockas upp och avslutas 50 under överkant plint. Järnen ligger så att det är 35 till yttersidorna på plinten. När betongen hårdnar placeras gjutformar av papp på betongplattorna. Väg av noga.

Kapa formarna i höjd med bjälklagets underkant, 160 från marken. Fyll därefter tillbaka jord runt om formarna, som fylls med betong. Tryck fast plattjärnsbeslagen, se detalj B för placering, i den ännu inte hårda betongen. Låt plattjärnsbeslagen sticka upp 155 från plinten.

 

Bjälklag

Se BJÄLKLAGSPLAN . Alla golvbjälkar är i dimension 45 x 195 och i hållfasthetsklass C24, golvbjälkar markerade med * ska vara av impregnerat virke klass NTR/AB. Golvbjälke (3) är 10 kortare än resterande golvbjälkar då den fästs med balksko typ I som har invikta flänsar, det vill säga (3) har längden 2 685. Golvbjälke (1) består av två stycken 45 x 195, C24, som är ihopskruvade med spaxskruv ø 5,0 x 90, c 300.

Limträramen (4) och (12) är i hållfasthetsklass L40 och beställs med fördel även den impregnerad, alternativt behandlas med penetrerande grundolja runtom - särskilt viktigt är ändträytor.

Läs mer i Byggbeskrivning Nymålning.

Lägg ut syllisolering på plintarna - bitar av grundpapp kan användas. Golvbjälke (1), (2) och (3) vilar på plintar och fästs till dessa med plattjärnsbeslagen enligt detalj A - det är dessa golvbjälkar som ger stöd åt limträbalken som i sin tur bär upp hela bjälklaget.

Limträbalken geras i båda ändar och fästs till golvbjälke (1) enligt detalj C och golvbjälke (2) och (3) enligt detalj D med Obs! upp- och nedvänd balksko på grund av lastförhållandet här. Golvbjälke T fästs med balkskor enligt detalj E och golvbjälke (6) skråspikas med 3 stycken spik 75-2,8, c 40 till limträbalken. Avvakta med att fästa den yttersta golvbjälken (7) tills att den stående delen av limträramen (12) är monterad ordentligt.

Gera den stående delen av limträramen (12) i båda ändar på samma sätt som limträbalken (4). Spika fast spikningsplåtar i (12) enligt detalj F och detalj G samt vinkelbeslag i limträbalken (4). Fäst därefter (12) till (4). Staga provisoriskt den stående ramdelen (12). Nu monteras den yttersta golvbjälken (7) enligt detalj H.

Kortlingar skråspikas till golvbjälkar med 3 stycken spik 75-2,8, c 40.

För bärning av isoleringen i golvet förses golvbjälkarna med stödläkt. Dessa spikas fast i sidorna av golvbjälkarna med spik 50-2,0, c 300. Se sektion långsida . Stödläkten monteras med fördel på golvbjälke (3) innan golvbjälke (7) har monterats. (7) förses även den med stödläkt före montering.

 

 

Obs! Innan regelverket på gavlarna monteras isoleras bjälklaget mellan golvbjälke (3) och (7). Efter att stommen är rest och taket är tätt isoleras resten av bjälklaget. Lägg en fasadboard ovanpå stödläkten, som underlag till isoleringen. Var noga med att skydda virke och isolering mot smuts och nederbörd till dess att taket är tätt.

 


Klicka här för stor bild

 

 

Regelstomme

Obs! Till regelverket finns förslag på fönster- och dörrmått. Olika tillverkare kan ha olika behov av öppningsmått mellan reglar för en given dimension - kontrollera därför innan montering att mått stämmer för önskad fönster- och dörrstorlek.

Väggarnas regelverk monteras ihop liggande på det färdiga bjälklaget. Mät diagonalmåtten så att de överensstämmer med varandra, då är konstruktionen rätvinklig. Se VÄGGELEVATIONER . Väggreglar (26) skråspikas till syll (28) och hammarband (29) med i varje ände 2 + 2 stycken spik 100-3,4. Väggreglar (24), (25) och (31) monteras med vinkelbeslag 90 x 60 x 60 x 2,5 som spikas till syll och hammarband med 4 + 4 stycken ankarspik 40-4,0.

Fäst den utvändiga gipsen på regelverket med utvändig gipsskruv 39-4,1, c 100 medan regelverket fortfarande ligger ned, samt stödläkt 25 x 25 enligt detalj I på utsida väggregel (24). Väggregel (27) monteras då gavelväggen är på plats.

Väggregel (31) består av dubbla reglar 45 x 120 som skruvas ihop till varandra med spaxskruv ø 5,0 x 90, c 300. På insidan fästs även en spikläkt 45 x 45 för infästning av plywood insida vägg, se detalj J.

Res långsidorna - en vägg i taget, staga provisoriskt och fäst syllen (28) till golvbjälkarna med vinkelbeslag enligt detalj K.

Montera pelare (30) till bjälklaget enligt detalj L. Placering av pelare (30) enligt detalj M. Staga provisoriskt. Väggreglar (25) och (31) fästs på samma sätt som pelare (30) med spikningsplåt 300 x 60 x 1,5 till golvbjälkar med 4 + 4 stycken ankarspik 40-4,0.

Avvakta med att resa gavelsidor till dess att takbalkar och de övre limträbalkarna är monterade. Gavelsidans regelverk förankras till bjälklag och tak genom att skruva 1 stycken spaxskruv ø 5,0 x 90 i varje kortling samt 1 stycken spaxskruv ø 5,0 x 90, c 600 i golvbjälke (7) och takbalk (19).

Regelverket stabiliseras med 12 konstruktionsplywood, P30, på insida vägg. Plywoodskivan ska gå från överkanten på hammarbandet (29) till underkanten på syllen (28), samt fästas ordentligt till dessa och till de stående reglarna med spik 50-2,0, c 100. Skivorna monteras med minst 2 rörelsefog, se detalj N.

 

Tak

Se tak plan . Alla takbalkar är i dimension 45 x 170 och i hållfasthetsklass C24. Takbalkar markerade med * ska vara av impregnerat virke klass NTR/AB. Takbalk (15) är 10 kortare än resterande takbalkar då den fästs med balksko typ I som har invikta flänsar, det vill säga (15) har längden 2 685. Takbalk (13) består av två stycken 45 x 170, C24, som är ihopskruvade med spaxskruv ø 5,0 x 90, c 300.

imträramen (16) är i hållfasthetsklass L40 och beställs med fördel även den impregnerad, alternativt behandlas på samma sätt som beskrivet för (4) och (12) tidigare under bjälklag.

Takbalk (13) fästs till pelare (30) enligt detalj S. Väggregel (31) fästs på samma sätt med spikningsplåt till takbalk (13).

Takbalk (14) och (15) läggs upp på regelverkets hammarband. (14) förankras enligt detalj Q och (15) med vinkelbeslag lika detalj R. Fäst (13) till limträbalken med Obs! upp- och nedvänd balksko enligt detalj P, takbalk
(14) och (15) fästs på samma sätt med Obs! upp- och nedvänd balksko
till limträbalken, men med balksko lika detalj O. Takbalkar (17) fästs
enligt samma detalj O, med rättvänd balksko.

 

Långsida med fönster, Väggelevation
   
Långsida med helvägg, väggelevation
   
Väggplan

Klicka här för större bild
   
Takplan

Klicka här för större bild
   
Sektion långsida

Klicka här för större bild
   
Gavel väggelevation

 

 

De vertikala delarna av limträramen (12) fästs till (16) enligt detalj G.

Takbalk (19) monteras enligt detalj H.

Kortlingar i tak skråspikas till takbalkar med 3 stycken spik 75-2,8, c 40.

Nu kan regelverkets gavelsidor resas.

Takbalkar (18) skruvas till limträbalken (16) med 2 stycken fransk träskruv ø 8,0 x 120 som skruvas från utsida limträbalk (16). Dessa skruvar är inte tänkta att bära någon last utöver takbalkarnas egentyngd. Skruvhuvudet försänks och pluggas igen för ett snyggt utseende.

Takets lutning byggs upp med takläkt som minskas i höjd cirka 13 för varje takbalk, se sektion långsida . Montera yttertak av råspont 23 x 95. Bräderna får skarvas högst två i bredd över samma spikläkt. Taket avslutas med en takfotsplåt som sticker ut 40 och leder ut regnvattnet från fasaden. Lägg ut underlagspapp så snart som möjligt efter inbrädningen. Papp spikas med pappspik 25-2,5.

Vid skarvning av pappen ska skarven skäras snett nedåt för att hindra att vatten rinner in under pappen.

 

Fasad

Ta bort pappröret från plintarna innan panelen monteras.

Panelbräder och det utvändiga listverket bör grundmålas innan det spikas upp. Såga rent i hörn och kring fönster- och dörröppningar.

För fönster- och dörrparti - fixera karmen på plats med kilar, mät diagonalmåtten och väg av med vattenpass, fäst den därefter till stommen.

Läs mer i:
Byggbeskrivning Byta fönster.
Byggbeskrivning Montera dörr.

Måla panel och utvändigt listverk en andra gång. Även fönster och dörr slutstrykes om så erfordras.

Läs mer i Byggbeskrivning Nymålning.

Spikläkt 34 x 70 sätts stående till reglarna med spik 75-2,8, c 300. Panelen utförs här med liggande ytterpanelbräder med ett mellanrum på 5 mellan varje panelbräda. Panelen fästs till spikläkten med spik 75-2,8. Spikläkten kommer att synas genom springorna i panelen och bör av denna anledning målas innan den sätts upp.

Läs mer i Byggbeskrivning Utvändiga träpaneler.

För detaljutförande fasadlösning se detalj I, J, T och V samt SEKTION LÅNGSIDA och SEKTION KORTSIDA .

 

Detaljer I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,V

Detalj I
   
Detalj J
   
Detalj K
   
Detalj L
   
Detalj M
   
Detalj N
   
Detalj O
   
Detalj P
   
Detalj Q
   
Detalj R
   
Detalj S
   
Detalj T
   
Detalj V

 

 

Altangolv

Trallvirke utförs med impregnerat virke klass NTR/AB och skruvas till golvbjälkarna med 2 stycken rostfria trallskruv ø 4,2 x 55 i varje fästpunkt. Finns det behov av att minska tröskelhöjden för vikdörrarna läggs mellan golvbjälke och trall stödläkt som spikas till golvbjälkarna med rostfri spik 75-2,8, c 300.

 

Invändiga ytor

Dra nödvändiga installationer i regelverket. Sätt upp konstruktionsplywooden P30 på vägg och i tak. Åldersbeständig plastfolie alternativt invändigt vindpapp sätts upp före konstruktionsplywooden mot stommens insida. Plastfolien rekommenderas enbart vid permanent uppvärmning till minst cirka + 18º C. Om boden används under den varma årstiden och bara tillfälligt under vintern är en vindtät papp av kvalitet AC 160 lämplig. Tak ska alltid förses med åldersbeständig plastfolie.

Slätspont 27 x 95 spikas/skruvas över bjälklaget. Vänd notsidan utåt på den första brädan och spika/skruva dolt i fjädern mot varje bjälke - bräda för bräda, använd dykert 60-2,3 eller golvskruv längd 62. Använd en kloss av golvvirket för att slå samman bräderna.

Läs mer i:
Byggbeskrivning Lägga trägolv.
Byggbeskrivning Måla inomhus.

 

Materialspecifikation

www.byggbeskrivningar.se finns det möjlighet att få ut kaplista och materialspecifikation för Relaxboden.
 Materialet presenteras av:


Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår