AlltomBostad

Bygg ett cykelförråd - byggbeskrivning

Planering

Planera ditt nya cykelförråd så att det passar in i omgivande bebyggelse och tar tillvara tomtens naturliga förutsättningar. Paneltyp och färgsättning måste anpassas till befintlig bebyggelse. Komplettera gärna med en spaljé för klängväxter.

Storleken på förrådet beräknas genom att man räknar med en bredd av 500 för varje cykel, inklusive utfällt fotstöd. Om man föredrar cykelställ, kan bygg- och trävaruhandeln oftast hjälpa till att skaffa färdiga cykelställ i galvaniserat stål för flera cyklar i bredd. Ett vanligt centrummått mellan respektive
plats för dessa är 400 vid rak inkörning i marknivå. Det finns också cykelställ som har varannan plats förhöjd; där är centrummåttet 330 mellan respektive plats.

Cykelförrådet kombineras ofta med plats för barnvagn eller dylikt. Därför kan det vara bra att bygga ett lite större förråd.

Alla mått är i mm där inget annat anges.Dimensionering

Ett helt fristående cykelförråd kan bli ostadigt om material och konstruktion är klent tilltagna. Om cykelförrådet byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir det stadigare. För bra stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten, asfalt eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt. Detta görs genom att marken under cykelförrådet grävs ut ett par decimeter och fylls med makadam. Mellan schaktad botten och kapillärbrytande lager lägger man ut en fiberduk KL2. Marklutningen ska vara i fall från cykelförrådet minst 1:20.

Vi har här räknat med ett cykelförråd med tak av råspont med papptäckning. Taket har 10 graders lutning.

Konstruktionen är dimensionerad för snölaster inom snözon 2 enligt Boverkets konstruktionsregler. För norra Sverige, där snölasterna är tyngre, krävs takbalksdimensionen 45 x 170.

Bygglov

För detta cykelförråd krävs vid en- eller tvåbostadshus inget bygglov. Observera dock att det på en tomt får finnas högst två bygglovsfria komplementbyggnader och att deras sammanlagda yta får vara högst 10 m2. Om cykelförrådet placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m fordras medgivande från grannen. Om gränsen går mot gata eller väg fordras gatukontorets eller väghållarens medgivande. 

Plintar

Stolpfästena består av kraftiga plintar med centrumavstånd 1 700 som gjuts i betong. Vid gjutning bör man tänka på att gräva hålet till halva frostfria djupet, 800-1 200, eller till fast underlag. All matjord ska tas bort, vilket även gäller cykelförrådets golv och tillfartsväg. När hålet är färdiggrävt gjuts en liten bottenplatta av betong. Tryck fast ett kraftigt armeringsjärn i mitten.

När denna gjutning hårdnat placeras en rund gjutform av papp med diameter 200 i hålet ovanpå bottenplattan och jorden fylls sedan tillbaka runt om gjutformen. Fyll därefter pappröret med betong och gjut fast stolpskon eller plattjärnsbeslagen av varmförzinkat stål. Medan betongen härdar fixeras beslagen med en träbit.
Stomme

Till alla bärande delar av konstruktionen används konstruktionsvirke C14/K12. En stolpe är sammanspikad av två reglar som är 45 x 95. Stolpdelarna spikas ihop med varmförzinkad 100-3,4 spik, jämt fördelade och minst 8 stycken från varje sida. Upptill skapas ett urtag för hammarbandet genom att den ena (den yttre) stolpregeln är 170 kortare än den andra. Hammarbandet  (1) 45 x 170 passas in och fästs med 3 stycken 100-3,4 spik. Stolparna (2) skruvas fast med ø 8 genomgående skruv i stolpskon eller de varmförzinkade, ingjutna förankringsjärnen.

Det kan vara en fördel att använda sig av tryckimpregnerat virke till stommen; då får man en beständigare byggnad.

 


Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/A till:

  • konstruktionsdelar som har permanent kontakt med mark och sötvatten.
  • konstruktioner där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera och byta ut.

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/AB till:

  • oskyddade konstruktionsdelar ovan mark.

Takbalkarna (3) med dimension 45 x 120 placeras på c-avstånd 850 (c 850 = avstånd mellan takbalkarna mätt från centrum på den ena balken till centrum på den andra) där de fixeras med spikplåt av typen gaffelankare 48 x 320 Rvilken fästs in med ankarspik 40-4,0.

Som underlag för takpappen läggs råspont 23 x 95, vilken spikas fast mot takbalkarna och täcks med asfaltimpregnerad takpapp. Sätt första råspontbrädan nere vid takfoten. Låt den sticka ut nedanför takbalkens tassar enligt detaljen (A). Vänd spontens fjäder mot nocken och brädans ohyvlade sida uppåt. Spika med 75-2,8.

Om plåttak används kan kondensfukt bildas på undersidan, vilket i sin tur kan leda till korrosionsangrepp på plåten. Detta kan motverkas: välj i stället plåttak med kondensisolering på undersidan, eller gör ett undertak av träfiberskiva.

Takbalkarna och råsponten sticker ut 200-250 på gavlarna och 350-450 mm på långsidorna och bildar en takfot runt huset. På nederändan avslutas taket med en fotplåt (5) och eventuellt en hängränna (6). Övriga sidor på taket avslutas med en vindskiva (7) 22 x 95, vilken stagas upp mot råsponten med en 50 x 50 trekantslist (8). Vindskivebeslag (9) fästs på vindskivan enligt detalj (B).

 Väggpanel

Horisontella reglar 45 x 95 spikas mot stolparna. Om man väljer lockpanel kan det vara lämpligt att använda tre reglar. Snedstagen av 45 x 95 reglar passas in mellan stolparna enligt ritningen. De är viktiga för konstruktionens stabilitet och får inte utelämnas.

Det är lättast att grundmåla panelbräderna innan de spikas upp. Vid varje regel används en spik 75-2,8 i bottenbrädan och två 100-3,4 i lockbrädan (överbrädan). Spikning av lockbrädan får inte ske genom bottenbrädan. Lockbrädan ska överlappa bottenbrädan med minst 20 på båda de underliggande bottenbräderna. Vid nedre avslutningar bör panelbräderna snedkapas så att regnvatten lättare avleds och det känsliga ändträet skyddas. Av samma skäl bör panelbräderna sluta minst 300 ovan mark.

Som ett alternativ kan väggpanelbräderna placeras diagonalt över respektive väggfält. Panelbräderna bör i detta fall utgöras av spontade bräder av typen enkelfasspont. Brädans fjädersida bör placeras uppåt och notsidan nedåt med tanke på vattenavrinningen.

Det är en fördel om man delar upp förrådets baksida i två lika delar, vilka ges var sin diagonalriktning.

 


Portar

Öppningssidan av cykelförrådet kan tillslutas med portar/dörrar. Det ger ett bättre skydd och ett enhetligare utseende. I det visade exemplet föreslås två pardörrar för att få maximal åtkomlighet. Andra lösningar är också möjliga. Respektive dörrblad bör inte göras för brett i förhållande till sin höjd med tanke på risken för framtida skevheter.

Portarna byggs upp med ett ramverk av reglar 34 x 70 med snedstag enligt detalj. Ihopsättning av ramdelarna sker med spikplåtar, alternativt skråspikning (undvik att spika i ändträ). Det fria avståndet mellan respektive dörrblad får inte vara för litet om dörrarna ska kunna öppnas obehindrat. Man bör räkna med 20 fritt mått.

Portarnas ramverk kläs sedan med en panel, lämpligast av samma sort som förrådet i övrigt. Tänk på att välja gångjärnsom inte är för klena; de bör anpassas till portens vikt. Låsning av portarna sker i det enklaste fallet med ett haspbeslag, eller med olika typer av lås som finns i marknaden. Låset kan vara utanpåliggande eller infällt i ramverket.

 


Ytbehandling

När förrådet är färdigbyggt återstår bara att ytbehandla trävirket för att skydda det, mot bland annat väta. Det finns olika metoder och färgsorter att välja bland.

Ytbehandling: Allt virke bör grundmålas innan det spikas upp. Grundmåla först med träskyddsmedel (till exempel penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt). Därefter målar man med en alkydoljegrundfärg. Färdigmålningen görs sedan med en täckande färg som ska strykas två gånger, om inget annat anges av färgtillverkaren. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor som bör mättas med träskyddsmedel.

Svåråtkomliga ställen målas före montering. Måla inte på trä som har en fuktkvot högre än 16% (gäller även för tryckimpregnerat trä). Fuktkvoten (=kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av en elektronisk fuktkvotsmätare.

 

Materialet presenteras av:


Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare

 

 

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår