AlltomBostad

Bygg ett jakttorn - byggbeskrivning

Planering

Jakttornets placering på jaktmarken är en viktig förutsättning för att få ett lyckat resultat. Försök att placera ditt jakttorn nära en skogsridå. Då blir det oftast lättare att smyga dit osedd samtidigt som du får mycket kamouflage när du sitter i tornet.

En annan strategi kan vara att flytta in jakttornet en bit in i skogen i stället för att ha det vid åkerkanten. Detta är lämpligt då man jagar kron- eller dovhjort då dessa vilt ofta har bråttom över större öppningar men tar det lugnare i skogskanten.

Ett bra tips vid tornplacering är att inte ställa jakttornet precis på en viltväxel utan på ett lagom avstånd vid sidan om.

Jakttorn som placeras ut på jaktmarken ska inte fästas med spik eller skruv i träden. Det ger risk för skador och kan leda till stora kostnader för den trämekaniska industrin genom att såg- och hyvlingsutrustning förstörs.

Under jakt tjänar jakttornet många syften:

  • jägaren kan se över lågväxande träd och buskar, vilket skapar ett renare skottfält
  • beroende på vinden minskar människovittringen då den sprids till högre luftlager
  • räcket till jakttornet ger ett stadigt skjutstöd som underlättar ett säkert skott
  • viltet har inte samma uppmärksamhet på vad som finns några meter upp
  • skjutvinkeln mot marken ökar möjligheten till ett bra kulfång
  • jaktledaren och kamraterna vet exakt var skytten befinner sig på jaktmarken.

Jakttorn utsätts ibland för sabotage. Ett tips, om jakttornet ska stå utmed en väg, är att montera en fågelholk på det. Det minskar risken att utomstående välter tornet.

Alla mått är i mm där inget annat anges.


Bygglov och bygganmälan

För att bygga ett jakttorn behövs inte bygglov eller bygganmälan. I jakträttsavtalet med markägaren bör man tänka på att ta med rätten att bygga jakttorn och placera ut på marken. Ett jaktarrende omfattar endast rätten till jakt. När det gäller hur nära gränsen till annans jaktområde man får sätta upp jakttorn så finns det i lag ingen given gräns.

Uppmärkning av jakttorn

Märk upp jakttornen med varningsskyltar som talar om att tornet beträds på egen risk. Genom att sätta upp varningsskylten fritas inte jakttornsinnehavaren från ansvar. Vill man vara på den säkra sidan kan det vara bra att kunna ta bort stegen till jakttornet så att obehöriga inte tar sig upp i tornet. Sätt gärna ett nummer på jakttornet för att förenkla för nya jägare som kommer på jakt och inte känner till jaktmarken.

 

Materialval

Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet.

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/A till:

- trä i kontakt med mark
- trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall)
- trä som är svårtutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö.

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/AB till:
- oskyddat trä ovan mark.

Läs mer i Byggbeskrivning Bra att veta om impregnerat trä.

Det är viktigt att dimensionerna är väl tilltagna och att sammanfogningarna görs starka. Alla fästdon och beslag av metall som spik, skruv, bult och beslag ska vara ordentligt rostskyddade - använd rostfritt alternativ före varmförzinkat.

Läs mer i Byggbeskrivning Skruv- och Spikguide.

Ytbehandling med exempelvis transparent träskyddsolja skyddar träets yta och motverkar att små sprickor uppstår. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor, som bör mättas med penetrerande grundolja.

Läs mer i Byggbeskrivning Nymålning.

Jakttornet

Jakttornet som visas i denna beskrivning har storleken längd 1 300, bredd 1 300 och höjd 2 700, och rymmer två jägare. Jakttornet är relativt lätt. Det väger cirka 120 kg.

Till alla bärande delar av konstruktionen används konstruktionsvirke C14.

 

Lägg ut stolparna (1) 45 x 95 på ett plant underlag och haka ur cirka 20 för stegpinnarna (2) 45 x 95 som fälls in i stolparna. Haka ur upptill 45 i stolparna (1) för infällt ryggstöd (3) 45 x 95.

Montera ihop sidorna, skruva ihop stolparna (1) med bärlinan (4) 45 x 95 och räckesreglar (5) 45 x 95, L= 1 300 med fyra träskruvar 5,0 x 90 per fästpunkt. Se till att träskruvarna fästs diagonalt. Mät sedan diagonalmåtten så att sidorna är liksidiga.

Därefter monteras tvärslår (6) 45 x 95, L= 2 220 som fästs med fyra träskruvar per fästpunkt och slutligen nertill med spikningsplåtar 80 x 200 x 2,0 som skruvas med 3 + 3 st, ankarskruv 5,0 x 40/sida.

 

Res upp sidorna och montera golvreglarna (7) 45 x 95 mellan bärlinorna (4). Fäst de yttre golvreglarna till stolparna (1) med fyra träskruvar 5,0 x 90 per fästpunkt och golvregeln skråskruvas på mitten med två träskruvar per fästpunkt. Skruva fast räckesregeln (5), L=1 300 och infällt ryggstöd (3) på baksidan av jakttornet. Fäst med två stycken träskruvar 5,0 x 90 i varje fästpunkt. Skruva sedan fast tvärslår (8) 45 x 95, L=2 555 på baksidan.


På framsidan av jakttornet skruvas stolpen (1) för stegen till konstruktionen. Skruva stegpinnarna (2) till stolparna (1) med träskruv 5,0 x 90. Använd två skruvar per fästpunkt. Skruva de sista två räckesreglarna (5), L=610 på framsidan med två träskruvar 5,0 x 90 per fästpunkt.Jakttornets golv görs av trallbräder (9) 28 x 95. Använd cirka 6-7 mm tjocka distansbitar när bräderna skruvas fast så blir springorna lika stora. Skruva med trallskruv 4,2 x 51 och fäst trallbräderna med två skruvar per fästpunkt.

Montera ihop en bänk av sittreglar (10) 45 x 95 och spikbräder (11) 28 x 95. Sittreglarna (10) skruvas fast underifrån med trallskruv 4,2 x 51 med cirka 6-7 mm mellanrum mellan sittreglarna. Lägg därefter upp sittbänken mellan räckesreglarna (5). Låt denna vara lös så kan den ställas upp då den inte används.När jakttornet är på plats i skogen är det bra att förankra det till marken så att det inte välter. Spetsa förankringsreglarna (12) 45 x 95 och slå ner dessa i marken 45 bredvid där stolparna (1) ska vara. Förankra i stolparna med träskruv 5,0 x 90.

Tänk på att förborra eller använd självborrande skruv då man skruvar närmare ändträ än 150 annars finns det risk att reglarna och trallbräderna spricker. Det är även en god idé att använda trälim för utomhusbruk vid alla fästpunkter då detta ökar hållbarheten.


Materialspecifikation Jakttorn


Nedanstående förteckning innehåller förslag till virkesdimensioner och mängder enligt ritning.

Obs! Spill är inte medräknat. 


Material Dimension Längd Mängd

1. Stolpar
Impregnerat klass NTR/A

2. Infällda stegpinnar
Impregnerat klass NTR/AB

3. Infällt ryggstöd
Impregnerat klass NTR/AB

4. Bärlina
Impregnerat klass NTR/A

5. Räckesreglar
Impregnerat klass NTR/AB

Räckesreglar
Impregnerat klass NTR/AB

6. Tvärslår
Impregnerat klass NTR/AB

7. Golvregel (mitten)
Impregnerat klass NTR/A

Golvreglar (yttre)
Impregnerat klass NTR/A

8. Tvärslår
Impregnerat klass NTR/AB

9. Trallbräder
Impregnerat klass NTR/AB

10. Sittreglar
Impregnerat klass NTR/AB

11. Spikbräder
Impregnerat klass NTR/AB

12. Förankringsreglar
Impregnerat klass NTR/A

Spikningsplåt, Vfz

Ankarskruv, Vfz

Trallskruv, Sandbond-Z, Rostfri, Vfz

Träskruv, Rostfri

Utomhus trälim, Utomhus

45x95


45x95


45x95


45x95


45x95


45x95


45x95


45x95


45x95


45x95


28x95


45x95


28x95


45x95


80x200x2,0

5,0x40

4,2x51

5,0x90

2700


735


1300


1300


610


1300


2220


1210


1300


2555


1205


1300


300


900

5 st


4 st


1 st


2 st


2 st


5 st


2 st


1 st


2 st


1 st


12 st


3 st


2 st


5 st


4 st

24 st

96 st

138 st

1 st/1 liter

  

 

Stegtornet

Stegtornet som visas här nedan är i form av ett fristående lätt jakttorn med en sitthöjd på 2 827. Det väger cirka 60 kg och kan flyttas och resas av två personer.

Till alla bärande delar av konstruktionen används konstruktionsvirke C14.

Lägg ihop sidostyckena (1) 45 x 95 parallellt på marken och gör urtag 10 mm för stegpinnarna (2) 34 x 70. Första urtaget görs 80 från underkanten av sidostyckena (1) och därefter med ett c-avstånd 365. Skruvlimma fast stegpinnarna (2) med träskruv 5,0 x 70. Använd två skruvar per fästpunkt. Såga till sidostyckena (1) i överkant för att passa in ryggstödet (3) 28 x 95 som skruvas med två trallskruvar 4,2 x 51 i varje fästpunkt.

 


Klicka här för större bild

Fäst stödregel (4) 45 x 45 till sidostyckena (1) med spikningsplåt 40 x 160 x 2,0, som skruvas med 3 + 3 st, ankarskruv 5,0 x 40. Montera räckesbrädan (5) 28 x 95 i framkant mot stödreglarna (4) som skruvas med två trallskruvar 4,2 x 51 i varje fästpunkt. Därefter skruvas räckesbräderna (5) på sidan på plats. För att stärka upp hörnorna så monteras spikplåtsvinklarna 60 x 60 x 60 x 2,5 i varje hörn. Vinklarna fästes med träskruv 4,0 x 30, 3+3 st/skänkel.

Under räckesbräderna (5) byggs hyllbräder (6) 28 x 95, som fungerar som stöd för armbågarna. Lämna en springa på 5 för att inte vatten och smuts ska bli stående på hyllan. Skruva fast hyllbräderna med trallskruv 4,2 x 51.

Montera sittregel (7) 45 x 95 och golvregel (8) 45 x 95. Placera reglarna 578 respektive 1078 från räckesbrädernas (5) överkant till respektive sitt-/golvreglars överkant. Skruva fast dessa till sidostyckena (1) med träskruv 5,0 x 90. Fäst med fyra skruvar per fästpunkt.

Sittbräderna (9) 28 x 95 och trallbräderna (10) 28 x 95 fästes med trallskruv 4,2 x 51 till sittreglarna (7) respektive golvreglarna (8) med två skruvar i varje fästpunkt. Låt de första och sista sitt-/ trallbräderna (9) (10) sticka ut cirka 10 utanför sittreglarna (7) respektive golvreglarna (8) och montera så det blir cirka 5 mellanrum mellan bräderna.

Borra Ø 8 mm hål för vagnsbultarna genom sidostyckena (1) och sittreglarna (7), 626 från ryggstödets överkant och 48 in från sidostyckets (1) underkant. Vänd stegtornet upp och ned på marken. Skruva fast metallbeslagen 400 x 30 x 6 med fransk träskruv 8 x 60 till bakstyckena (11) 45 x 95. Sätt fast bakstyckena (11) i sidostyckena (1) med M8 x 120 vagnsbult med M8 vingmutter och M8 karosseribricka.

 


Klicka här för större bild


Vinkla ut bakstyckena (11) ut åt sidorna så att den undre delen når 1351 från centrum på stegen. Placera ut kryssbräderna (12) 28 x 95 över bakstyckena (11), borra Ø 8 mm hål för vagnsbultarna, fyra stycken M8 x 90 i bakstyckena (11) och M8 x 70 i kryssets mitt. För att kunna hänga upp ryggsäcken kan man placera en skolkrok på vardera sidostycket (1).

Stegtornet är en lätt konstruktion och bör förankras i marken för att inte blåsa omkull. Slå ner impregnerat virke i marken och skruva fast stegtornet med några träskruvar.

Vid transport av stegtornet demonteras kryssbrädernas (12) båda nedre vagnsbultar och de två som fäster de bakre bakstyckena (11) till sidostyckena (1) i stegtornet. Benställningen kan plockas bort och fällas ihop så att hela stegtornet kan bäras av två personer eller lastas på bilens takräcke.

Tänk på att förborra eller använd självborrande skruv då man skruvar närmare ändträ än 150 annars finns det risk att reglarna och trallen spricker. Det är även en god idé att använda trälim för utomhusbruk vid alla fästpunkter då detta ökar hållbarheten.

 


Klicka här för större bild


 

Materialspecifikation stegtorn

Nedanstående förteckning innehåller förslag till virkesdimensioner och mängder enligt ritning.

Obs! Spill är inte medräknat.  

 

Material Dimension Längd Mängd

1. Sidostycken
Impregnerat klass NTR/A

2. Stegpinnar
Impregnerat klass NTR/AB

3. Ryggstöd
Impregnerat klass NTR/AB

4. Stödreglar
Impregnerat klass NTR/AB

5. Räckesbräda
Impregnerat klass NTR/AB

6. Hyllbräda
Impregnerat klass NTR/AB

7. Sittreglar
Impregnerat klass NTR/AB

8. Golvreglar
Impregnerat klass NTR/AB

9. Sittbräder
Impregnerat klass NTR/AB

10. Trallbräder
Impregnerat klass NTR/AB

11. Bakstycken
Impregnerat klass NTR/A

12. Kryssbräder
Impregnerat klass NTR/AB

Spikningsplåt, Vfz

Spikplåtsvinkel, Vfz

Ankarskruv, Vfz

Trallskruv, Sandbond-Z, Rostfri, Vfz

Träskruv, Rostfri

Träskruv, Rostfri

Träskruv, Rostfri

Fransk träskruv, Vfz

Metallbeslag, Vfz

Vagnsbult, Förzinkad

Vagnsbult, Förzinkad

Vagnsbult, Förzinkad

Karosseribricka, Förzinkad

Vingmutter, Förzinkad

Skolkrok, inkl. skruvar. Förzinkad

Utomhus trälim, Utomhus

45 x 95


34 x 70


28 x 95


45 x 45


28 x 95


28 x 95


45 x 95


45 x 95


28 x 95


28 x 95


45 x 95


28 x 95


40 x 160

60 x 60 x 60 x 2,5

5,0 x 40

4,2 x 51

4,0 x 30

5,0 x 70

5,0 x 90

8 x 60

400 x 30 x 6

M8 x 70

M8 x 90

M8 x 120

M8

M8

3873


600


800


1194


800


800


285


180


510


510


3225


3160

2 st


7 st


1 st


2 st


3 st


2 st


2 st


2 st


3 st


2 st


2 st


2 st


2 st

4 st

12 st

44 st

24 st

28 st

24 st

8 st

2 st

1 st

4 st

2 st

7 st

7 st

2 st

1 st/1 liter

 

 


Klicka här för större bild


 

 

Materialet presenteras av:


Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare 

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår