AlltomBostad

Bygg ett utedass - byggbeskrivning

Förmultningstoalett

Det här är ett fritt stående utedass avsett för fritidshus. Förmultningstoaletten fungerar som ett gammaldags traditionellt utedass - med den skillnaden att latrin/avfall samlas i en bakomliggande, sluten förmultningsbehållare, där det bryts ner under stor volymminskning till fin kompost.

Förmultningen går snabbare om behållaren placeras i solen så att den värms och luftgenomströmningen och syretillförseln kan öka. Vid urinseparering måste en viss fukthalt bibehållas genom vattentillförsel.

Vid installationen läggs ett lager med jord och torv- eller barkströ i behållarens botten. Från jorden utvecklas nedbrytande bakterier. Nedbrytbart köksavfall kan också slängas i behållaren. Flugor undviks med ett insektsnät. Vart eller vartannnat år grävs behållarens bakre del ur.

 

Tillstånd

Enligt Miljöbalken och förekommande lokala föreskrifter är man alltid skyldig att söka tillstånd för utedass hos den kommunala miljöförvaltningen. De kan oftast också rekom- mendera olika lösningar och system som passar en fritidshustoalett. Enligt bygglagstiftningen är utedass att betrakta som en friggebod. Det innebär att bygglov kan fordras inom detaljplanelagt område.

Läs mer i Byggbeskrivning Bygglov Bygganmälan.

Alla mått är i mm där inget annat anges. 

 

Betongplintar

Utedasset vilar nedtill på fyra betongplintar (1). Det är viktigt att plintarnas inbördes avstånd samt höjd anpassas till den toalettbehållare eller det system som ska användas.

Om en stor förmultningsbehållare används bör toalettsitsen placeras direkt ovanpå behållarens ovansida, vilket tillverkaren ombesörjer. Behållaren kan kläs in med slätspont så att sitsen inte hamnar direkt på behållaren. Mellan behållare och mark bör markisoleringsskivor läggas. Eventuell utskjutande del kan skyddas med ett anpassat tak.

Plintarna ska nå ner till fast och orört underlag som inte på- verkas av froströrelser. Gräv hål och fyll botten med betong. Tryck fast ett armeringsjärn (2) i mitten som får sticka upp över mark. Avväg rätt höjd med hjälp av vattenpass och lång rätbräda. Markera höjderna med tejp på arm Ställ pappformar Ø 150 på bottenplattorna (3), så att armeringsjärnen hamnar i centrum. Fyll på betong upp till tejpmarkeringarna. Fyll tillbaka jorden runt plintarna.

Mellan syll (4) och betong läggs en syllisolering av grundpapp (5). Borra hål i syllen för armeringsjärnen. Såga av och bocka uppstickande järn på syllens ovansida, så att den fixeras mot plintarna.eringsjärnen.


Klicka här för större bild

 

 


 


 

Stomme

Även om utedasset är litet så har det en kraftig regelkonstruktion som kan värmeisoleras. Basen för regelstommen är en syll (4) av hyvlat virke 95 x 95 eller dubbla reglar 45 x 120.

Placeringen av de stående reglarna (6) 45 x 95 markeras på syllen.

Hörnstolparna (7) tillverkas av dubbla reglar 45 x 95. De främre förbinds hörnkant mot hörnkant, medan de bakre spikas ihop smalsida mot bredsida. Längden på de bakre stolparna bör vara cirka 2200 för att invändig ståhöjd ska bli omkring 1900.

Loda in hörnstolparna med vattenpass och snedstaga dem provisoriskt med utvändigt fastspikade lister ner mot syllen. Kontrollmät avståndet mellan hörnstolparna så att de är parallella. Hörnklossar (8) förstärker stolparna och ger bra spikfäste för utvändiga knutbräder.

Förbind hörnstolparna (7) med de yttre takreglarna (9) 45 x 145 vid långsidorna och med ett hammarband (10) vid kortsidorna.

Upptill på reglarna (6) görs urtag för takreglarna (9). Reglar och hörnstolpar skråspikas fast mot syllen med varmförzinkad trådspik 100-3,4 eller 125-4,0.

De tre golvreglarna (11) placeras i kant med de stående reglarna (6) och spikas mot reglarna och/eller syllen. Nu kompletteras regelstommen med de liggande spikreglarna (12).

Lämplig fönsterstorlek är exempelvis 400 x 600.

Utedassets regelstomme kan diagonalförstärkas antingen med snedsträvor mot hörnstolparna, eller med krysslagda hålband innanför panelen snett upp från hörnen, eller med skivmaterial.

 

Yttertak

Taket, så kallat pulpettak, kan göras på olika sätt ? med plåt- tak, takpapp eller takpannor. Underlagstaket (13) är av råspont 17 x 95 som spikas mot de tre takreglarna, med spik 75-2,8. Låt taket sticka ut cirka 300 nere vid takfoten.

Ovanpå läggs ett lager underlagspapp (14) med spikade eller klistrade skarvar samt ströläkt, bärläkt och takpannor i enlighet med tillverkarnas anvisningar.

Spika en trekantlist (15) över och en list (16) under råsponten vid takets långsidor och högsta kortsidan. Vindskivans höjd anpassas till taktäckningen. Vindskivan (17) spikas snett ner i trekantlisten (15), i underlisten (16) och senare i takfotsbrädan (18) med spik 75-2,8. Ovanpå vindskivan spikas ett vindskivebeslag (19).

En takfotsbräda (18) 22 x 95 fästs mot takreglarnas ändytor. Takfotsbrädan går fram mot vindskivan där den spikas. Alternativt kan en fotplåt fästas på råsponten under takpappen.

Tänk på att montera rännkrokarna i takfotsbrädan eller ovanpå råsponten före taktäckningen. Eventuellt innertak spikas sedan underifrån i de yttre takreglarna (9).

 

 

Fasad

Ytterväggen är en stående lockläktpanel i. Utanpå regelstommen fixeras en vindtätning av vindskyddspapp eller skivmaterial. Om ytterpanelen spikas mot tunna horisontella distansläkter blir baksidan ventilerad. Det innebär att fasadbräderna håller låg fukthalt.

Bottenbräderna 22 x 145 spikas med en spik i mitten mot de horisontella spikreglarna, syll och takreglar. Springorna täcks med lockläkt 16 x 45. Använd varmförzinkad trådspik 75-2,8.

Lockbrädan ska överlappa bottenbrädan med minst 20 på båda de underliggande bottenbräderna. Vid nedre avslutningen bör panelbrädan snedkapas så att regnvatten avleds lättare och det känsliga ändträet skyddas. Av samma skäl bör panelbräderna sluta minst 300 ovan mark. Mellanrummet mellan droppbleck och panelkant måste vara minst 20. Läs mer i Byggbeskrivning Utvändiga träpaneler.

Ytbehandling: Allt virke bör grundmålas innan det spikas upp. Grundmåla först med träskyddsmedel (till exempel penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt). Därefter målar man med en alkydoljegrundfärg. Färdigmålningen utförs sedan med en täckande färg som ska strykas två gånger, om inget annat anges av färgtillverkaren. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor som bör mättas med träskyddsmedel. Svåråtkomliga ställen målas före montering. Vid grundmålning för slamfärg eller linoljefärg, följ färgtillverkarens anvisningar. Måla inte på trä som har en fuktkvot högre än 16% (gäller även för tryckimpregnerat trä). Fuktkvoten (= kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av elektronisk fuktkvotsmätare. Läs mer i Byggbeskrivning Nymålning.

 

Dörr

Antingen används en så kallad förrådsytterdörr eller så kan man själv tillverka en av slätspont 27 x 120. Dörrbladet görs 700 brett, som framsidans illustration visar, med två horisontella tvärslåar 34?45 x 70. För att en sådan dörr ska bli stadig, placeras en snedsträva mellan tvärslåarna snett upp från nedersta gångjärnsleden. Observera hur snedsträvans ändar är infällda i tvärslåarna.

Limma och spika utifrån med spik 60-2,3 eller 75-2,8. Böj eventuella utstickande spikar och försänk ändarna in i träet med spikförsänkare/dorn. Två 600 långa hakgångjärn av varmförzinkat plattjärn 6 x 30 skruvas fast utvändigt. Närmast haken bör gångjärnen fixeras med genomgående vagnsbult och mutter.

Passande dörrkarm får man mellan två lodräta reglar. Fals i karmen görs med planhyvlad list 16 x 45?70, som spiklimmas fast.

Fönster och dörr förses med foder 22 x 95 samt droppbleck. Spikfäste för lockläkt över fönster och dörr får man med ytterligare spikreglar.


Materialspecifikation

Obs! Spill är inte medräknat. Materialspecifikationen är baserad
på syllyttermåtten 2035 x 1345. 


Material Dimension Längd Mängd
4 Syll 95 x 95 2035 2 st.


95 x 95 1345 1 st.
6 Stående reglar 45 x 95 2418 2 st.


45 x 95 2637 2 st.

Spikreglar 45 x 95
20 lm
7 Hörnstolpar, främre 45 x 95 2855 2 st.


45 x 95 2700 2 st.

Hörnstolpar, bakre 45 x 95 2200 4 st.
8 Hörnklossar 45 x 95 50 8 st.
9 Takreglar 45 x 145 2800 3 st.
10 Hammarband 45 x 95 1255 2 st.
11 Golvreglar 45 x 145 1345 3 st.

Golv,slätspont 27 x 120
ca 16 lm
13 Tak ,råspont 17 x 95
ca 60 lm

Ströläkt 25 x 25
ca 14 lm

Bärläkt 25 x 38
ca 20 lm
15 Trekantlist 50 x 50 2820 2 st.
16 List 28 x 45 2800 2 st.
17 Vindskivor 22 x 95 2940 2 st.

Långsidor 22 x 145 2940 2 st.

Vindskivor 22 x 95 1889 1 st.

Främre sida 22 x 145 1889 1 st.
18 Takfotsbräda 22 x 95 1845 1 st.

Läkt 22 x 45
18 lm
20 Ytterpanelbräder 22 x 145
110 lm


16 x 45
100 lm

Foderbräder 22 x 95
12 lm
14 Underlagspapp 5,5 m2


Vindtätning 15 m2


Gjutformar, betong, armeringsjärn, spik, färg, fönster, droppbleck, vindskivebeslag, hängränna, takpannor


Slätspont 27 x 120 2000 6 st.

Slåar/Sträva 34?45 x 70
3 lm

?Hakgångsjärn, vagnsbult, skruv, dörrlås


Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.seMaterialet presenteras av:

Hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare

 

 

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår