AlltomBostad

Limträ - Dimensioneringstabeller

Exempel på användning av limträ till småhus. Tabellerna innehåller lagerdimensioner med några få undantag.

Limträ har hållfasthetsklass L40, med undantag för limträ med två eller tre lameller som har hållfasthetsklass LK30.

Av utrymmesskäl innehåller tabellerna snölastvärde 2,0 respektive 3,5 kN/m2. Zoner för snölast framgår av snözonkartan nedan. Vid andra snölastvärden eller vid tveksamhet över vilket värde som gäller i ett enskilt fall, kontakta en erfaren byggnadsingenjör/byggnadskonstruktör eller någon av limträtillverkarna.