Bekämpa fladdermöss

Fladdermöss i bostadshus

Varje fladdermus är en nyttig varelse. En fladdermusindivid kan äta motsvarande 4 000-7 000 myggor per natt. Trots det kan fladdermöss ibland upplevas som obehagliga.

Många människor tror att fladdermöss kan gnaga och därmed orsaka skador på inredning, elledningar och dylikt, men det är helt felaktigt. Ett visst luktproblem kan uppstå när kolonier slår sig ner i dåligt genomluftade utrymmen.

Fladdermuskolonier i hus gör oftast inte så mycket väsen av sig som man kan tro, men det finns undantag. Många vill därför bli av med fladdermössen, eftersom de av olika anledningar befinns störande.

Av våra svenska fladdermusarter kan man sommartid hitta alla arter utom Bechsteins fladdermus och trollfladdermus i hus. Vanligt förekommande är nordisk, gråskimlig, mustasch, Brandts och dvärgfladdermus.

Luktproblem

Är det en någorlunda stor koloni som bor i ett hus samlas mycket spillning på platser där de befinner sig. Om ventilationen är bra torkar spillningen snabbt och ger sällan anledning till obehag.

I dåligt ventilerade utrymmen kan spillningen ge upphov till obehaglig lukt. Bättre isolering av gamla hus har även bidragit till att genomluftningen av trånga utrymmen blivit sämre.

Åtgärder

Om luktproblem uppstår gäller det att i första hand öka genomluftningen av utrymmet där fladdermössen är. I andra hand gäller det att inte ge fladdermössen tillgång till utrymmet, det vill säga man täpper till alla ut- och ingångar med till exempel ett finmaskigt nät.

Ljudproblem

Diande fladdermusungar kan vara störande. De läten som hungriga ungar använder är fullt hörbara för oss. Ungarnas tiggläten upphör dock så snart ungarna lärt sig flyga (slutet av juli eller början av augusti).

Åtgärder

Att få bort ljudstörningarna är inte lätt, kanske omöjligt. Det kan dock vara en tröst att ljudproblemen är ganska kortvariga.

Bli av med fladdermöss

Enligt Artskyddsförordningen måste man först söka tillstånd hos aktuell länsstyrelse om man vill få bort fladdermöss ur ett hus. Man får under hela året varken störa fladdermössen eller försöka få bort dem utan tillstånd.

Artskyddsförordningen

I bilaga 5 i Handbok för artskyddsförordningen kan du läsa exempel rörande fladdermöss i hus.

Handbok för artskyddsförordningen

Ett sätt att bli av med fladdermössen är att täppa för alla in- och utgångshål med till exempel ett finmaskigt nät. Detta är inte heller enkelt, speciellt inte i gamla hus, eftersom fladdermössen ofta använder sig av många in- och utgångar.

De mindre fladdermusarterna kan tränga sig in i springor som inte är större än 1 centimeter. Man måste också försäkra sig om det inte finns några fladdermöss kvar, som senare kan bli instängda och ligga och ruttna.

Ett sätt att kontrollera hur många som finns är att räkna alla utflygande individer under några nätter. När man är säker på att alla fladdermössen är utflugna kan man stänga igen alla in- och utgångar.

Om det visar sig alltför svårt kan man själv, som sista utväg, täcka över alla in- och utgångar med till exempel byggplast, som fästs i övre delen medan resten hänger fritt. Fladdermössen kan då komma ut, men inte komma in.

Tänk på att aldrig täppa för in- och utgångarna mellan mitten av juni och mitten av augusti. Ungarna kan då nämligen inte flyga ännu, och de skulle bli instängda.

Avhysning

Om fladdermöss orsakar avsevärda skador eller olägenheter kan länsstyrelsen lämna tillstånd att fånga eller döda dem (enligt 29§ Jaktförordningen 1987:905). (Uppgifter om detta lämnas av länsstyrelsen.)

Sådana tillstånd lämnas dock sällan, eftersom problemen sällan löses genom att man dödar eller flyttar dem.

Hus för fladdermöss

Man kan bygga holkar för fladdermöss så att de kan bo där i stället för i huset.

Fladdermusholkar

Ritning till Fladdermusholk

Fridlysta

Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige sedan 1986. Det innebär att man varken får fånga, döda eller ens störa dem utan särskilt tillstånd.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av