Bekämpa getingar

En geting är väldigt lätt att känna igen med sina svart-gula ränder. Den är ungefär 15-20 mm lång. Det finns omkring fjorton arter i Sverige.

Den vanligast före­kommande är vanlig geting, (Vespula Vul­garis) och tysk geting (Vespula Germa­nica).

Arbetsuppdelningen är karakteristiskt för det sociala livet och det verksamt. Hos ge­tingar består den i att drottningar och hanar ansva­rar för förökelsen och arbetarna byg­ger boet, föder larverna och ansvarar för sam­hällets försvar.

Arbetarna är sterila honor. Vad som skiljer getingar och ho­nungsbin åt är att getingar inte är lika ut­vecklade att gömma föda för vintern och på våra bredd­grader är getingarnas samhällen ettåriga. Samhället upplöses på hösten och alla arbe­tare dör.

Innan det gått så långt har det hun­nits kläcka nya drottningar och hanar. Ha­narna dör strax efter parningen medan de unga befruktade drottningarna uppsöker ett skyddat ställe där de kan vara under vintern.

På vintrarna kan man finna de sovande på dolda ställen på vindar och i uthus. Drott­ningarna kommer vanligtvis ur dvalan i mit­ten av april och så går de var för sig igång med att hitta ett lämpligt ställa att bygga det nya boet på.

Det kan vara på en vind, under en takås eller i någon hålmur. Boet som drottningen bygger är likt en fotboll och stor som en valnöt. Inuti bygger hon sexkantiga celler och i botten av varje cell lägger hon ett ägg. Äggen klistras fast för cellerna är belägna på vågräta plattor med öppningen nedåt.

Så snart äggen kläcks får drottning fullt sjå att hämta mat till larverna. Ungefär efter en månad efter äggläggningen, oftast i slutet av maj, kommer de första vuxna arbetarna ut ur pupporna. Det innebär att samhället kan ta fart. Medan arbetarna bygger sam­hället kan drottningen kon­centrera sig på ägglägg­ningen. På sensom­mar, omkring augusti, kan det finnas 5 – 6 000 indivi­der i boet.

Ofta kan man se att getingar sitter och gna­ger på telefonstolpar, staket eller andra träfö­remål. Dess fina fibrer blandas med saliv blir papper som de bygger boet av.

Samma mate­rial brukas till det skyddande yttre lagret som får getingboet att likna en oval, rå fotboll och till de sexkan­tiga cel­lerna för larverna. Larverna lever uteslutande av animalisk föda, det vill säga flugor och fjärilar som de vuxna getingarna kan fånga i luften.

Ge­tingarna har otroligt kraftiga käkar och med dem skär de vingar och ben av offret och tuggar det till runda matbollar som de fly­ger hem med till larverna. De vuxna getingarna lever av flytande kost. Vanligt är nektar och fruktsafter. De blir faktiskt matade av larverna!

Flugköttet som de får i sig blandar de med saften och stöter upp det och det slickar arbetarna i sig ivrigt. Förutom att förse arbetarna med näring så har denna matning som är ömse­sidig säkert också en social funktion, näm­ligen att skapa en gemenskap vilket stärker samar­betsviljan i bisamhället.

Om sommaren ser man inte mycket av ge­tingarna eftersom de har fullt upp med sina sysslor. Larvuppfödningen avtar mot sen­sommaren. Mot slutet är arbetarna irrite­rade och söker sötsaker till den dag så frosten gör slut på dem.

Betydelse

Getingen kan vara ett riktigt plågoris på bageriet, i fruktaffären och på andra ställen där livsme­delsförsäljning pågår. 

I hemmen märker man av dem då man gör sylt eller äter i det fria eftersom getingen som bekant gillar sötsaker.

Ett getingstick är mycket smärtsam och ibland är det farligt, särskilt för personer med allergiska reaktioner.

Åtgärder och bekämpning

Insektsnät vid takfoten eller vid andra ingångar där getingen kan ta sig in i är re­kommendera för att försvåra eller förhindra att getingarna tar sig in.

Att bekämpa ett getingbo är inte svårt och tar inte mer än några minuter.

Den vanligaste bekämpningsmetoden för utrotning är att spruta ett insektsgift i ingången på getingboet; använd då AquaPy som du blandar i en tryckspruta med långt sprutskaft. AquaPy är för dig som behöver använda det i ditt yrke, t.ex. fastighetsägare eller restaurangägare.

Vid detta ingrepp bör man vara klädd i skyddsutrustning, tjocka handskar som du tejpar tillsammans med ärmarna (använd silvertejp), detta för att inte någon geting ska ta sig in under kläderna kan också vara att föreslå.

Använd en godkänd ansiktsmask om du bekämpar i ett dåligt ventilerat utrymme.

Insektsprayen bör innehålla pyretriner (AquaPY). På väg mot getingboet kan du spraya ett par duschar kring dig själv, då håller getingarna sig borta (förutsatt att du använder ett (pyretrinbaserat medel), men undvik att andas in medlet.  AquaPY slår ner getingarna snabbt och effektivt.

Skulle det vara otursamt att man inte kom­mer åt boet, det kanske finns i mellan­väg­garna? Då kan man söka upp hålen där ge­tingarna tar sig igenom, där kan man spruta giftet istället. Spruta ordentligt in där med trycksprutan. För in sprutmunstycket så nära boet som möjligt och spruta.

Att stänga igen öpp­ningarna på väg till ett befintligt bo är ingen idé eftersom getingarna kanske försö­ker hitta en annan väg ut och det kan vara in i huset vilket förvärrar situ­ationen nämnvärt.

Det bästa är att bekämpa sent på kvällen för det är då de inte är aktiva. Kontroll måste börja med att hitta boet, följt av sprutning med en insekticid, som innehåller syntetiska pyretroider eller pyretriner och slutligen förstöra boet helt om du kommer åt


Aquapy säljer vi endast om det ska användas yrkesmässigt, men om du har några enstaka getingbon som du behöver bli av med så följer du dessa anvisningar:

Använd samma försiktighetsåtgärder som ovan: Klä dig i tjocka lössittande kläder, lämpligen en overall, använd tjocka handskar som du tejpar tillsammans med ärmarna (använd silvertejp). Detta för att inte någon geting ska ta sig in under kläderna. Använd hatt med ansiktsnät.

Ta dig fram till boet och spruta in Getingskum i getingboet. Skummet innehåller pyretriner som effektivt dödar getingarna och täpper till för de getingar som finns i boet.
Om det svärmar mycket, spraya lite Radar Dos P kring dig, men undvik att andas in medlet. Radar Dos P är även det baserat på pyretriner och dödar och avvisar getingarna. Om du behandlar där det är dålig ventilation bör du använda en godkänd ansiktsmask.
 

Skulle det vara otursamt att man inte kom­mer åt boet, det kanske finns i mellan­väg­garna? Då kan man söka upp hålen där ge­tingarna tar sig igenom, där kan man spruta giftet istället. Att stänga igen öpp­ningarna på väg till ett befintligt bo är ingen idé eftersom getingarna kanske försö­ker hitta en annan väg ut och det kan vara in i huset vilket förvärrar situ­ationen nämnvärt.

Det bästa är att bekämpa sent på kvällen för det är då de inte är aktiva. Kontroll måste börja med att hitta boet, följt av sprutning med en insekticid (insektsmedel), som innehåller(syntetiska pyretroider eller pyretriner och slutligen förstöra boet helt om du kommer åt

Besiktning

Har man ett hus och vet av erfarenhet att man haft bon tidi­gare kan man inspektera på försomma­ren och upptäcka boet innan det blir för stort.

Getingar inomhus

Har man problem med getingar i livsme­delsaffärer eller på bagerier kan elektrisk ljusfälla enkelt vara en lösning på problemet. Använd som kompliment en laddningsbar Bug Buster eller ett WASNO-munstycke som du monterar på dammsugaren för att fånga de getingar och flygfän som finns bland bakverken i glasmonitorn eller kring fönstren. Du behöver inte döda insekterna som du fångar med dessa produkter, om du vill kan du släppa dem säkert utomhus.

WASNO - insektsmunstycke till dammsugare

Tips för användning av WASNO-produkten

När du vill få bort ett getingsamhälle så ska man försöka hitta det ställe som getingarna måste passera när de flyger in och ut till boet.

Man fixerar munstycket till den punkten, eller håller det för hand (man kan använda förlängare till munstycket).

När man fångat en tillräcklig stor del av arbetarna (25 %) så självdör samhället därför att resterande delen av arbetarna inte hinner mata larverna.

Ju fortare du upptäcker ett getingbo ju större är chansen att få bort dem.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av