Bekämpa myror

De flesta myrarter är mycket sociala insekter som lever ständigt i bon, beroende på art, kan byggas in i marken, i trä, i väggar, håligheter eller luckor i tak.

De är oftast brun eller svart färg, men det finns vissa arter med olika färger, som rött, gult eller vitt. Myror är mycket starka insekter, lyckas bära 25 gånger tyngre än sin egen kroppsvikt.

Den beräknade livslängden för en myra är 45-60 dagar. Myror använder sina antenner inte bara för att röra, men också för att känna dofter. På huvudet finns ett par käkar som är väldigt kraftfulla.

De fungerar som en sax. Vuxna myror kan inte tugga och svälja fast föda. De kan bara svälja vätska från matbitar de pressar ihop, den biten som blir över lämnar de kvar.

Myror har två sammansatta ögon, vart och ett bestående av många mindre ögon.

Det finns fyra distinkta faser under en myra livscykel, det vill säga ägg, larv, puppa och vuxen. Mer än 10 000 arter av myror är kända, som varierar i storlek, färg och vanor.

En myrkoloni består av en drottning (eller flera drottningar, om boet är väldigt utbyggt) och många arbetstagare. Drottning och arbetare är alla honor.

Arbetare ser vi ofta bärande livsmedel eller gräva hål för att krypa in i boet. Drottningen stannar i boet och hennes enda befattning är att lägga ägg. Det finns även hanar, som bor i boet ibland.

Myror kan traska långa sträckor för att leta efter mat. Även på den renaste plats kan myror hitta några mängder mat.

I så fall kommer stora skaror invaderande på stället vilket gör det nödvändigt att kräva professionell hjälp för att bli av med dem. Myran är en mycket irriterande insekt, på grund av sin närvaro i stort antal.

Professionell konfrontation av problemet uppnås genom användning av flera metoder, bland annat lockbete, tillväxtreglerande, motbjudande ämnen, insektsmedel.

Alla dessa kan kombineras, som en integrerad strategi, för att kontrollera eventuella angrepp orsakade av myror. 

Vi kan garantera bra resultat även i fall av svåra angrepp, där myror har invaderat utanför eller innanför områden och gör passager eller bon inne i byggnader och som kommer från eluttag och golv.

Särskilt i fall av byggnader med trädgårdar och platser med ökad myrorbeståndet, regelbunden besprutning utomhus med sprejbehållare ger imponerande resultat.

Läs mer om myrbekämpning här

Myrarter

Svartmyra (Lasius niger)

Svartmyran, ungefär 3-5 mm lång, är den vanligaste arten av alla myror. Det är van­ligt att se dem på terras­ser, inomhus. De trivs kring och under stenplattor.

Även i husets isolering kan de bygga sina bon och därifrån tränga sig in i sprickor som uppstår under bottenplattan på huset.

Ute i naturen söker sig svartmyran gärna till blommor där de kan få i sig nektar.

Har man svartmyror i huset kan det bero på att man har något sött som ligger framme. Det kan vara strösocker eller en inte borttagen klick sylt.

De vingade myrorna man ser mitt på som­maren är hanar och honor som är ute och parningssvärmar. Hanarna dör snart sedan de svärmat.

Den befruktade honan, drott­ningen, har däremot möjlighet att bilda ett nytt sam­hälle.

Från de ägg som drottningen lägger kom­mer det larver som i sinom tid blir arbetare. Det är alltid vinglös, sterila honor. Deras uppgif­ter är att hämta föda, bygga boet och städa, ta hand om ägg, larver och puppor.

Arbetarna går runt och letar efter föda och hittar de något smaskigt skickar de signaler till sina kamrater, det sker genom att de rör sig med sina antenner och genom att de stöter upp mat från magen.

De gör ingen skada i hushållet men de kan uppfattas obehagliga.

 

Hästmyra (Camponotus)

Den här är Europas största myra. Den finns i hela Sverige, drottningarna blir nästan 2 cm långa och arbetarna 5-14 mm.

Den trivs bäst i barrskog. Hästmyran letar sig efter parningen upp en trädstubbe, det kan vara en liggande träd­stam, en telefonstolpe eller liknande.

Drottningen gnager bot i träet, föder en kull arbetare och så småningom växer ko­lonin till en storlek på 2-3 000 medlemmar.

Hästmy­ran äter allt. Den lever på söta växt­safter, insekter och andra småkryp. Hästmyran är för det mesta aktiv om nät­terna. Därför ser man den inte så ofta på dagen.

När hästmyran bygger bo inomhus gör den det vanligtvis i dolt konstruktionsvirke som golvbjälklag. Den väljer helst friskt barr­trädsvirke för boet.

Normalt finns huvud­boet med drottningen utomhus i en stock, stubbe eller rotgren eftersom drottningen, äggen och de minsta larverna kräver mycket fukt.

De bon som anläggs inomhus är ofta så kallade satellitbon med arbetare, stora lar­ver och puppor. Boet placeras i vårveden som är mjuk.

I ett tvärsnitt finns höstveden kvar som regelbundna ringar, i ett längd­snitt som stavar. Stavarna är här och var genombrutna av öppningar som förenar de olika gångarna.

Myrorna skär också ut hål till omvärlden, som ett slags fönster. De gångar där myror bor hålls rena från smuts som antingen place­ras i håligheter i träet eller slängs ut.

Det angripna träet holkas ur och förstörs totalt.

För att vara säker på att man inte blir angri­pen av hästmyror kan man avlägsna inkörs­portar och fixa fukt- och rötskador i huset.

Det är betydelsefullt att inte stapla ved direkt mot husväggen och avlägsna murkna stockar och stubbar.

Huvudboet är viktigt att lokalisera. En pud­ring av hålrummen med ett insektsme­del är en tänkbarhet. De ställen där myror går in och ut ur huset kan behandlas med puder.

Faraomyra (Monomorium pharaonis)

Arbetsmyrorna är 2 mm stora och honungsgula och lite orangea i färgen.

Antenner med två knutar. Bröstkorgen är ojämn i formen när man betraktar den från sidan, den saknar ryggrad.

Faraomyran lever på både levande och döda insekter. Äter även sötsaker, fett och proteiner.

De går bestämda vägar längs mattor, bänkskivor, golv och golvlister. Du finner dem på fuktiga platser.

Förflyttar sig fram via elektriska ledningar och rörledningar. Kolonierna är väldigt mobila; arbetare tillsammans med larver, puppor och till och med en del drottningar flyttar till nya ställen om de störs där de är eller om beståndet blir större.

De bygger bon i väggar och skåp där det finns ihåligheter, bakom golvlister och kylskåp, inuti gardinstänger eller i lakansveck, kläder och papper.

Utomhus gör de bon i skräp, sprickor och springor. Storleken på beståndet kan bestå av upp till 300 000 arbetare och flera drottningar.

 

Läs mer på vår hemsida
Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av