Guide till Attefallshus

Guide till Attefallshus

Sedan i somras finns en ny typ av komplementbyggnad som man kan bygga på tomten utan att det krävs bygglov. Istället för en friggebod, som max får vara 15 kvadratmeter, får man nu resa ett attefallshus på 25 kvadratmeter. Huset är uppkallat efter Alliansens bostadsminister Stefan Attefall.

Det här skapar större möjligheter att bygga ett hus på tomten som man faktiskt kan bo i. Tonårsbarnet kan få sitt eget hus, du kan bygga en ateljé, musikstudio eller någon annan hobbylokal, eller så bygger du ett hus som du kan hyra ut. Möjligheterna med 25 kvadratmeter är ganska stora.

Här ska vi försöka räta ut de frågetecken människor har om denna nya typ av byggnad.

Attefallshuset förklarat

Med Attefallshus menas egentligen flera typer av byggnationer. Du kan bygga ett komplementsbostadshus, alltså ett helt fristående hus som går att använda som permanentbostad eller fritidshus. Därtill kan du bygga komplementbyggnad, exempelvis garage, tillbyggnad eller takkupor.

Du är bara tillåten att bygga ett attefallshus på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Då kan du bygga utan bygglov med några få undantag:

• Byggnaden måste vara minst 4,5 meter från gränsen mot granntomten (om inte grannen går med på att ha det närmre).

• Om byggnaden ligger nära vatten kan det krävas strandskyddsdispens, men det sker inte ett automatiskt krav på bygglov bara för att tomten är strandnära.

• Är omgivande bebyggelse viktig ur ett historiskt perspektiv kan bygglov krävas.

• Om bygget strider mot andra regler, exempelvis rörande skydd mot brand, kan det nekas.

Du får också bygga ett attefallshus på så kallad prickmark, områden i kommunens detaljplan där byggnader inte får uppföras. Dock kan kommunen neka startbesked om det finns risk för ras eller skred i området.

Svar på några vanliga frågor

Innebär förslaget att man får bygga ut sitt hus mer än tillåten byggrätt?
Ja, i propositionen föreslås det att de 15 kvadratmeterna får byggas utöver den angivna byggrätten i detaljplanen.

Får man bygga både ett komplementbostadshus, en friggebod och en tillbyggnad på 15 kvadratmeter på en och samma tomt?
Ja, om tomten möjliggör detta så får man det.

Är det tänkt att även tillbyggnad av en balkong ska kunna omfattas av regelförenklingen?
Balkonger räknas bara i undantagsfall in i byggnadsarean. I sådana undantagsfall är de att betrakta som en tillbyggnad. Då kan den föreslagna bestämmelsen om tillbyggnad på upp till 15 kvm utan krav på bygglov bli tillämpbar.

Avser de nya reglerna om 15 kvadratmeters tillbyggnad, boyta eller byggyta?
De 15 kvadratmetrarna avser bruttoarea, dvs. det utgår från byggnadens yttermått. Det betyder också att om tillbyggnaden till exempel ska göras i två plan kan den bara täcka hälften så stor markyta.

Kan man bygga ut 15 kvadratmeter i två våningar?
Ja, om höjden inte överstiger taknockshöjden på bostadshuset så kan man bygga ut 15 kvadratmeter i två plan, fördelat på 7,5 kvadratmeter per plan.

Kan ett komplementbostadshus byggas med källare?
Ja, om byggnadsnämnden bedömer detta som lämpligt bland annat ur ett geotekniskt perspektiv.

Vad innebär en anmälan till byggnadsnämnden?
Att begränsa processen till anmälan är ett enklare förfarande än en fullständig bygglovprövning. För åtgärder som kräver anmälan får dessa inte påbörjas förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla vissa grundläggande uppgifter. Vid bedömningen inför startbeskedet kommer nämnden att titta på hur åtgärden förhåller sig till aktuella krav i PBL eller föreskrifter som är meddelade med stöd av PBL.

Vad skiljer en anmälan till byggnadsnämnden från processen vid en bygglovsansökan?
Enligt förslaget ska det till skillnad från vid en bygglovsprövning inte ske någon övergripande prövning av om byggnaden är lämpligt placerad i förhållande till detaljplan och andra bestämmelser. För de föreslagna åtgärderna finns inte heller något krav på tekniskt samråd eller krav på kontrollansvarig för byggnationen.

Hur lång tid tar det att få startbesked?
Det går inte att ange någon exakt tid eftersom detta inte är lagreglerat, men om ritningar och kontrollplan för åtgärden uppfyller normala krav borde byggnadsnämnden kunna ge startbesked snabbt.

Vad kostar en anmälan?
Kostnaden bestäms av den enskilda kommunen.

För mer information om attefallshus, se regeringen.se.

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla