Led bort vattnet

Led bort vattnet

Dränering består av i huvudsak tre komponenter; Fuktskydd för att hålla betongplattan eller källarväggen fri från fukt, dräneringsrör som leder bort regnvatten eller makadam som snabbt leder bort fukt och vatten från huset..

 

Hur dräneringen ska utformas beror på typen av husgrund och hur markförhållanden är. Lerjord är särskilt problematiskt eftersom den behåller fukten från regnvatten kvar längre i marken. Om marken består av grus kommer smältvatten och regnvatten att rinna undan betydligt fortare. Vid dränering behövs dräneringsrör och makadam.

Under alla grunder finns makadam som ska förhindra att grunden suger upp vatten. Men vattnet kan komma rinna mot grunden. Av den anledningen ska man till exempel undvika rabatter runt ett hus.

Hus med källare kan drabbas av översvämning om dräneringen inte fungerar. En för hög luftfuktighet i källaren kan även leda till att utrymmen ovanför tar skada av fukten. En källarmur fuktskyddas med markskivor, som isolerar källaren, eller fuktskydd med hjälp av särskilda plastmattor, som till exempel platonmatta.

En betongplatta som ständigt är i kontakt med fukt medför problem. Fukten letar sig upp i golvet och även upp i stommen och orsaka mögelangrepp.

Säkraste är att se till att dräneringen utanför betongplattan fungerar. Dräneringsrören ska följa husets form och ligga så nära grunden som möjligt, med dräneringsmån intill väggen. Vid dränering i en del jordar är det lämpligt att skilja dräneringsgruset och återfyllnadsjorden åt med en fiberduk. Bottna då med duken och dra upp den mot marknivån. Täck därefter med återfyllnadsjorden.

I dag använder man mest dräneringsrör av plast (polyeten). Rören bör minst ha en diameter på 75 millimeter. Även tegelrör med styrringar fungerar. Väljer du att lägga rör i korta längder är tegelrör att föredra.

Ett vanligt fel vid dränering är att dräneringsrören läggs för högt och då gör de ingen nytta. Det är viktigt att dräneringsrörets överkant ligger klart under den lägsta delen på grunden, inklusive dräneringsskiktet. 

Text:Ove Hansen, Foto: Christian Johnsson 

 

Planering vid dränering av husgrund
1. Ta reda på om det är lämpligt att själv utföra dräneringsarbeten runt ditt hus.
2. Om du ska göra dräneringsarbetet själv tar du reda på om du kan frigöra hela grunden eller om du ska arbeta bit för bit.
3. Ta kontakt med kommunen och begär tillstånd för att få koppla dräneringsledningen till allmänt avlopps eller dagvattensystem. Ska vattnet ledas till stenkista på tomten ska du även ha kommunens tillstånd för detta.
4. Ta reda på jordens sammansättning och bestäm därefter vilket material som behövs.
5. Bestäm om du ska lägga dräneringsrör av betong eller plast.
6. Gör en enkel skiss och rita in rensbrunnar och ledningsdragning.
7. Mät upp hur många meter dräneringsrör som behövs. Beställ sedan med gott mått. Du kan behöva ta en något längre väg än du hade tänkt dig från början.
8. Beställ samtidigt rörböjar, brunnar, dräneringsgrus, filterduk och andra tillbehör.
9. Beställ också material för fuktisolering. Enklast och billigast är platonmattor, men det finns även värmeisolerande dräneringsskivor av Polystyrenplastkulor.
10. Bestäm tid med en grävmaskinist, om du ska anlita sådan grävhjälp.

Här läggs dräneringsrör. Männen som gör jobbet är Johan Bergström (i keps) och Björn Heed.

Dräneringsrör
Tre viktiga punkterna vid läggning av dräneringsrör:
• Rören lutar mot samlingsbrunnen.
• Samlingsbrunnen ligger högre än dagvattenledningen.
• Att dräneringen är inspekterbar i dess fulla längd. Detta innebär att man måste installera inspektionsbrunnar på dräneringen för att man ska kunna gå ner och kontrollera dräneringen med en kamera för att se eventuella problem. Från en inspektionsbrunn så kan du gå ner med kamera och gå cirka 20 meter åt vartdera hållet och max ett hörn. Så antalet inspektionsbrunnar kan variera beroende på antal hörn på huset.

Platonmatta
Platonmatta är en vanligt förekommande plastmatta vid dränering. Den består av "knappar" som är fem millimeter höga med ett avstånd på 25 millimeter. Knapparna vänds inåt mot källarväggen. I och med att det är "knappar" med mellanrum kan fukten torka. Platonmattan ställs på sockeln och rullas ut. Den ska gå strax under marknivån. Platonmattan skarvas (lodräta skarvar) med 50 centimeter omlott. Skarvningen får inte hamna närmare än 1,5 centimeter till murväggens hörn.

ISODRÄN-skivan
Skivan består av polystyrenkulor som är sammanlimmade till skivor. Skivan är fukttålig, har hög dräneringskapacitet och god värmeisolerande funktion. Innan Isodrän-skivorna monteras ska väggen slipas fri från tjära/asfalt. Tanken med skivorna är att inget ska hindra fukten från att kunna vandra ut från grundmuren. Därför måste väggen vara fri från asfalt.

Dinbyggare.se 

Dränering.info
 

 

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av