AlltomBostad
 

Partierna om ROT och bostadsbyggande

Partierna om ROT och bostadsbyggande

Bostadsbristen är en het valfråga. Men vad tycker partierna om ROT-avdrag, strandskydd och bostadsbyggande? Svaren får ni i vår valenkät, där partierna själva svarar på treviktiga frågor. 

SOCIALDEMOKRATERNA

Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna

1. Vilka är partiets tre viktigaste åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet?
Vi vill forma en bred nationell samling (byggpakt) för att öka byggandet. I byggpakten ska bland annat företrädare för byggbranschen och kommunerna ingå och arbetet ska ledas av regeringen.
Vi vill att en tillväxtmiljard ska fördelas till kommuner med hög byggtakt utifrån sin befolkningsmängd och att staten genom SBAB tillhandahåller kapital för nybyggnation. Vi vill även införa byggbonus för byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter samt förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen.

2. Tycker ni att strandskyddet bör ändras så att olika regler kan gälla i olika områden?
Vi vill stärka skyddet vid hårt exploaterade kuster och samtidigt öppna för fler strandnära byggen i glest befolkade delar av landet. Den unika allemansrätten och den biologiska mångfalden måste skyddas från exploatering. Alla medborgares tillgång till friluftsliv och goda rekreationsområden behöver säkerställas.

3. Bör ROT-avdraget innefatta även hyresrätter?
Vi vill stödja renovering och ombyggnad av hyresrätter bland annat genom ett ROT-stöd för hyresrätter. Det nuvarande ROT-avdragets grundläggande konstruktion vill vi behålla
.


MODERATERNA

Oskar Öholm, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna.
1. Vilka är partiets tre viktigaste åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet?
Bostäder är viktiga för arbetslinjen och en förutsättning för jobb och tillväxt. Man ska kunna tacka ja till erbjudanden om jobb eller studieplatser utan att behöva oroa sig för brist på bostäder. Vi genomför Sverigebygget med regelförenklingar och infrastruktursatsningar som möjliggör minst 100 000 nya bostäder. Dessutom vill vi se 20 000 nya studentbostäder redan till 2020 och ytterligare 30 000 nya bostäder genom fler regelförenklingar, som kan påbörjas direkt efter höstens val. Vi vill öka tillgången på byggklar mark och gör det enklare och billigare att bygga med långsiktiga regler och effektivare plan- och bygglovsprocesser.

2. Tycker ni att strandskyddet bör ändras så att olika regler kan gälla i olika områden?
Strandskyddslagstiftningen är till för att skydda värdefulla områden och ekosystem från påverkan. Tyvärr tillämpas den i dag på ett sätt som orsakar stora problem för enskilda markägare runt om i landet och hindrar inte minst landsbygdsutveckling. Vi tycker att det ska gå att bygga i mindre skyddsvärda områden och har därför tillsammans med Alliansen gjort det enklare att få dispens från strandskyddet vid vattendrag upp till 2 meter och sjöar upp till en hektar. Syftet är att skapa en ökad flexibilitet utan att äventyra den biologiska mångfalden i känsliga områden.

3. Bör ROT-avdraget innefatta även hyresrätter?
Nej. Till skillnad från Socialdemokraterna menar vi att ROT-avdraget inte är ett konjunkturstöd. Vi menar istället att ett viktigt syfte med ROT-avdraget är att göra svarta jobb vita. Köp av svarta hantverkstjänster förekom tidigare frekvent bland hushåll och tack vare ROT-avdraget har detta minskat kraftigt. Att rikta ROT-avdraget till hyresrätter där det är bostadsbolagen som ansvarar för renovering skulle däremot inte bidra till att motverka den svarta sektorn
.
 

MILJÖPARTIET

Jan Lindholm, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet. Foto: Fredrik Hjerling .

1. Vilka är partiets tre viktigaste åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet?
Ny och förstärkt infrastruktur för kollektivtrafik eller kompletterad bebyggelse i anslutning till spårstationer. Det gör det mer attraktivt att bygga samt ökar förutsättningarna att bo och verka i fler områden. Kollektivtrafik- och infrastruktursatsningar gör det också möjlighet att minimera yta för parkeringsplatser och på så sätt frigöra ytterligare mark för bostäder. Därutöver måste vi få en fungerande byggmarknad med stärkt konkurrens och bättre förutsättningar inte minst för små och medelstora byggare. För att komma till rätta med den akuta bristen på studentbostäder har vi föreslagit ett krispaket med bland annat statlig medfinansiering liknande den för äldrebostäder.

2. Tycker ni att strandskyddet bör ändras så att olika regler kan gälla i olika områden?
Miljöpartiet vill värna strandskyddet. Regeringen har successivt arbetat för att försämra strandskyddet. Senast genom möjligheterna att inom ramen för fördjupad översiktsplan i vissa delar av Sverige i princip avskaffa strandskyddet.

3. Bör ROT-avdraget innefatta även hyresrätter?
Ja, det bör utvidgas till att kunna användas till upprustning av hyresfastigheter.

FOLKPARTIET

Nina Lundström, bostadspolitisk talesperson.

1. Vilka är partiets tre viktigaste åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet?
(1) Kortare ledtider och minskat regelkrångel för ökad konkurrens och pressade bygg- och boendekostnader, (2) Förmå kommunerna att bedriva en mer aktiv markpolitik, (3) verka för att få till stånd flyttkedjor genom t.ex. byggande av fler bostäder anpassade för äldre samt genom att långsiktigt eftersträva en sänkt reavinstskatt vid försäljning av bostäder.

2. Tycker ni att strandskyddet bör ändras så att olika regler kan gälla i olika områden?
Ja. Den nya strandskyddslagen, som är anpassad till landets mycket olika förhållanden med en större grad av lokal och regional anpassning, har inte fullt ut löst problemet med att bygga där folk vill bo. Lagen behöver ses över. Det bör vara möjligt att skydda stränder i områden med högt exploateringstryck samtidigt som strandnära bebyggelse släpps fram i andra områden för att locka fler att bosätta sig. För glesbygd och landsbygd är det en tillväxtpotential.

3. Bör ROT-avdraget innefatta även hyresrätter?
Vi ser positivt på att det görs en fördjupad analys av möjligheten att låta hyresgäster få använda ROT-avdraget för åtgärder som de har hyresvärdens klartecken till. Frågan rymmer dock en del avvägningar kring hyresvärdens och hyresgästens inbördes ansvar och skyldigheter. Däremot ser vi inte skäl att låta ROT-avdraget utnyttjas av bostadsföretagen själva, eftersom syftet med avdraget är att minska den stora skatteskillnaden mellan privatpersoner och företag vid köp av ROT-tjänster.

VÄNSTERPARTIET

Amineh Kakabaveh, bostadspolitisk talesperson.
1. Vilka är partiets tre viktigaste åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet?
Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Vårt viktigaste förslag är därför att det införs ett statligt investeringsstöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot miljövänliga, energieffektiva hyresrätter med rimliga hyror. Med vårt förslag möjliggörs för en fördubbling av antalet nyproduktion hyresrätter jämfört med idag. Studentbostäder liksom kooperativa hyresrätter ska omfattas av stödet. Vi menar också att byggkostnaderna måste sänkas, bl.a. genom ökad konkurrens i byggbranschen. Att bygga i trä både billigt och går relativt snabbt. Även tillgången till mark, priset på mark och villkor för markanvisning är viktiga faktorer för möjligheten att möta behovet av bostäder. En aktiv markpolitik, där kommunerna säljer mark i mindre utsträckning än idag, är ett kraftfullt verktyg att påverka förutsättningarna för nyproduktion av bostäder.

2. Tycker ni att strandskyddet bör ändras så att olika regler kan gälla i olika områden?
Redan idag finns möjlighet till dispens för landsbygdsutveckling i s.k. LIS-områden. Vänsterpartiet står bakom detta, men föreslår i övrigt inga förändringar av strandskyddet för olika områden.

3. Bör ROT-avdraget innefatta även hyresrätter?
Vänsterpartiet menar att det är dags att styra över bostadssubventionerna från villaägare och bostadsrättsinnehavare till hyresrätter. Vi vill därför tidsbestämma ROT-avdraget och samtidigt införa både ett investeringsstöd att för bygga hyresrätter och ett upprustningsstöd för att kunna renovera miljonprogrammen. Vi bedömer att med vårt förslag till upprustningsstöd så kan 60 000 bostäder årligen upprustas och renoveras energieffektivt, samtidigt som åtgärden skapar arbete. I en tid med hög arbetslöshet är det viktigt för oss i Vänsterpartiet att antalet jobb i byggbranschen upprätthålls.

 

CENTERPARTIET

Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson

1. Vilka är partiets tre viktigaste åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet?
Lägre byggkostnader – för att det ska kunna byggas mer. För det krävs mer konkurrens eftersom det leder till ett mer kostnadseffektivt industriellt byggande. Regelförenklingar – vi vill ha regelförenklingar och kortare handläggningstider för att förkorta tiden från idé till färdigt hus och göra det billigare att bygga.
En rörlig och fungerande bostadsmarknad – detta får vi genom ett avdragsgillt bospar för unga så att de kan spara till ett eget boende längre fram, lägre flyttskatter för att människor inte ska sitta kvar i samma bostad, och en friare hyressättning i kombination med en stark besittningsrätt och ett skydd mot plötsliga hyreshöjningar.

2. Tycker ni att strandskyddet bör ändras så att olika regler kan gälla i olika områden?
Ja. Det är för svårt och för krångligt att få bygglov i strandnära lägen. För att få fler att flytta till landsbygden och vilja bo och leva där är det avgörande att det går att bygga och utnyttja den fantastiska rikedom vi har i våra stränder, men vi vill också värna strandskyddet i de mest exploaterade områdena. Det generella strandskyddet bör vara mindre än 300 meter i områden som inte riskerar att hårdexploateras. Kommunernas möjligheter att bevilja dispenser utökas.

3. Bör ROT-avdraget innefatta även hyresrätter?
Nej. Centerpartiets stämma beslutade följande: ”frågan om miljöbonus prövas som politiskt medel för att öka ett hållbart byggande”
Fastighetsägare har redan idag möjlighet till avdrag för investeringar i det egna fastighetsbeståndet, man kan därför säga att denna avdragsrätt redan finns och att den naturligt nog, i likhet med ägare av villor och bostadsrätter genom ROT är till för den lagfarne ägaren. Det är därför fel att tala om ett ROT-avdrag, eftersom hyresgästen inte själv äger sin fastighet. Dessutom är ROT ursprungligen, i likhet med RUT, en åtgärd som syftar till att skapa nya, resp. säkra arbeten och göra svarta jobb vita.
Är målet med ett stöd i någon form att stimulera miljöinvesteringar och renovering så är det bättre att använda ett annat begrepp. Centerpartiet vill åstadkomma skatteneutralitet mellan olika upplåtelseformer, men dessa ska inte finansieras genom att begränsa ROT- och RUT-avdraget för de som redan är berättigade. Vi vill undersöka möjligheten att permanent avskaffa fastighetsavgiften för bostäder som nyproducerats och renoverats.

 

SVERIGEDEMOKRATERNA

Markus Wiechel

1. Vilka är partiets tre viktigaste åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet?
En välfungerande bostadspolitik kräver ett helhetstänk, vilket också är det viktigaste för att nå ett långsiktigt och stabilt bostadsbyggande. Våra viktigaste frågor ska därför just ses som delar av något betydligt större där den röda tråden är goda villkor för byggbranschen utan subventioner. Ett av våra viktigaste förslag för ett ökat bostadsbyggande är att lätta och göra plan- och byggprocessen enklare och tydligare, främst genom att korta ned det från tre steg till två men även på andra sätt. Ett annat förslag är att flytta bostadsplaneringen från kommunal till regional nivå, samt sträva efter samma byggregler i hela Norden. Slutligen vill vi lätta på flera byggkrav, inte minst boenden som är tänkta som tillfälliga – så som studentboenden.

2. Tycker ni att strandskyddet bör ändras så att olika regler kan gälla i olika områden?
Ja, det krävs en översyn av strandskyddslagstiftningen eftersom strandskyddet ska värna om vanliga människors tillgång till stränder och skydda unika naturvärden men samtidigt inte stoppa en attraktiv utveckling av nybyggnation som kan vara fallet i dag.

3. Bör ROT-avdraget innefatta även hyresrätter?
Nej, det skulle inte omvandla några svarta jobb och skulle snarare vara en onödigt dyr reform. Istället föreslår vi som tidigare sagt ett införande av skattefria underhållsfonder.

 

KRISTDEMOKRATERNA

Roland Utbult, riksdagsledamot i Civilutskottet

1. Vilka är partiets tre viktigaste åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet?
Den absolut viktigaste åtgärden är att se till att det går enklare och snabbare att bygga bostäder. Det får vi genom att skapa ett enklare regelverk och snabbare planprocess. Då pressar vi också kostnaderna så att fler har råd. Regeringen lade i våras fram 112 skarpa lagförslag till riksdagen om hur det ska bli enklare att bygga bostäder. Kommunerna måste också bli bättre på att planlägga mark, annars spelar det ingen roll hur snabb processen är. Vi måste också se över hyresrättens skattemässiga situation för att underlätta nyproduktion av hyresrätter.

2.Tycker ni att strandskyddet bör ändras så att olika regler kan gälla i olika områden?
Ja, Kristdemokraterna vill göra en total översyn av strandskyddet, eftersom det inte fungerar som det ska idag.

3. Bör ROT-avdraget innefatta även hyresrätter?
ROT-avdraget är kopplat till ägandet och vi har inte föreslagit att detta skall ändras. Fastighetsägarna ansvarar för att hålla en god boendestandard i hyreslägenheterna.

 

FEMINISTISKT INITIATIV

Isabella Pettersson, första namn Stockholms stad. Foto: Oscar Stenberg

1. Vilka är partiets tre viktigaste åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet?
Subventionera byggandet av billiga, miljövänliga och tillgängliga hyresrätter, främst för allmännyttan och för upprustning av miljonprogrammen, upplåta mark med tomträtt istället för genom försäljning. Vi menar att alla har rätt till en bostad, vilket innebär ett tydligt politiskt ansvar. Vi vill få fart på bostadsbyggandet genom att staten tar större ansvar, vilket inte ska förskjutas till marknaden och privata aktörer.

2. Tycker ni att strandskyddet bör ändras så att olika regler kan gälla i olika områden?
Svar: Strandskyddet har utformats för att skydda miljö och biologisk mångfald. Ska också fortsättningsvis utgöra just ett skydd för känsliga områden längs stränder och kustnära områden och bör inte ändras till att öka påfrestningarna på miljön.

3. Bör ROT-avdraget innefatta även hyresrätter?
Svar: Vi vill ta bort ROT till förmån för just hyresrätter. Istället för att staten subventionerar privatpersoners renovering av sina köpta bostäder, vill vi subventionera byggande av billiga, miljövänliga och tillgängliga hyresrätter och en upprustning av miljonprogrammen.


Text: Anna Sjöström

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår