Vilka certifieringar behöver hantverkaren ha?

Vilka certifieringar behöver hantverkaren ha?

Men det är inte så lätt att veta exakt vad man som konsument bör ta reda på själv om man ska anlita en hantverkare. Här kommer därför några tips från en Sofie Hallqvist som är juridisk expert på området.

- Innan du anlitar en hantverkare bör du alltid försäkra dig om att företaget har F-skattsedel, att det inte har några ekonomiska problem, att det har rätt försäkringar och att de anställda som ska utföra arbetet har rätt behörigheter, säger Sofie Hallqvist från Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna, som dagligen arbetar med bostadsrelaterad juridik.

Sofie Hallqvist menar också att man som beställare har ett ansvar att själv ta reda på om hantverkaren är behörig inom de arbetsuppgifter den ska utföra.
- Att en hantverkare har rätt behörigheter bör kontrolleras så snart som möjligt och alltid innan avtal tecknas. När ett avtal väl har skrivits under, är det svårt att dra sig ur affären utan risk för krav på skadestånd. Det är därför viktigt att skriva in att vissa behörigheter är ett villkor för avtalet.

Olika kontroller beroende på bransch
Exakt vilka kontroller du som beställare ska göra varierar beroende på vilka arbeten du ska beställa. De olika yrkesgrupperna har nämligen egna regler för auktorisationer eller certifieringar. Konsumenten som är orolig för att hantverkaren ska ta illa vid sig vid en kontroll ska veta att det går enkelt att göra kontroller utan att hantverkaren behöver veta om det. Ett seriöst företag, som inte har något att dölja, bör förstås räkna med att potentiella kunder vill göra kontroller. Flyktiga svar på frågor om intyg och certifieringar bör tas som ett varningstecken.

 Förutom att undvika risken att jobbet blir dåligt utfört, kan hantverkarens avsaknad av behörigheter ha betydelse för möjligheten att erhålla försäkringsersättning vid skada eller fel. Med behörigheter menar vi här intyg, certifieringar och auktorisationer som visar att företaget/personen har en viss nivå av yrkeskunskap.

Notera också att en offert inte är ett avtal, utan juridiskt sett motsvarar det ett anbud som konsumenten fritt kan välja att acceptera eller förkasta. I många fall är offerten ändå den enda skriftliga dokumentationen parterna har och den har därmed också betydelse när det gäller frågan om vad parterna kommit överens om. Samtidigt kan även muntliga överenskommelser utgöra avtal som kompletterar eller ändrar från vad som angivits i offerten. Kom ihåg att även kommunikation via sms och epost kan ha betydelse för att klargöra vad som faktiskt avtalats. Var därför noga med att inte låta hantverkaren påbörja något arbete innan avtal skrivits, eftersom påbörjat arbete skulle kunna tolkas som att offerten accepterats och att denna sedan ska gälla som ett avtal mellan dig och hantverkaren.

Elektriker/elinstallatörer
Elektrikeryrket är väl reglerat med krav på auktorisation för att få utöva yrket. Auktorisation ansöks hos Elsäkerhetsverket. Alla företag som utför elinstallationsarbete måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. En auktorisation gäller tills vidare. Det finns olika typer av auktorisationer beroende på vilken typ av elinstallationsarbeten som ska utföras.

För att kunna bli auktoriserad elektriker krävs att sökande uppfyller dels ett utbildningskrav och dels har praktisk erfarenhet. Alla auktoriserade elinstallatörer finns med i Elsäkerhetsverkets register. Registret visar personuppgifter, vilken auktorisationstyp elektrikern har, när auktorisationen beviljades och om personen är registrerad som elinstallatör för regelefterlevnad för ett visst företag. I registret framgår också om Elsäkerhetsverket har beslutat om några sanktioner mot företaget. Om en elinstallatör utför elinstallationsarbete felaktigt eller beter sig uppenbart olämpligt kan Elsäkerhetsverket besluta att återkalla eller inskränka auktorisationen. Elsäkerhetsverket kan också besluta om att ge installatören en varning. Sanktioner som utfärdats framgår ur elinstallatörsregistret.

Genom elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Kolla elföretaget” kan du kontrollera om det företaget du har tänkt anlita har rätt att utföra elarbeten eller inte. Är företaget inte registrerat arbetar det olagligt och bör därför inte anlitas. Tänk också på att det förekommer att företag anlitar underentreprenörer, därför bör du försäkra dig om att det verkligen är en av de registrerade elektrikerna som faktiskt kommer att utföra arbetet.

 

Snickare
Arbete som byggsnickare får vem som helst utföra, men personen bör åtminstone ha ett yrkesbevis. Ett sådant bevis kan en snickare få genom att gå bygg-utbildning på gymnasiet, genom att gå som lärling (efter ett visst antal timmar och ett skriftligt prov) eller genom att få ett utländskt yrkesbevis validerat av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN). Utöver det finns det inte några särskilda behörigheter för snickare. Enligt konsumenttjänstlagen (KtjL) har konsumenter dock rätt att kräva fackmässigt utförande. Detta innebär att gällande standarder och beprövade metoder inom branschen ska följas. Följaktligen måste snickare följa reglerna i Bygg-AMA. AMA står för Allmän Material och Arbetsbeskrivning och är ett referensverk för bl.a. byggarbeten som ges ut av branschorganisationen Svensk Byggtjänst. I AMA beskrivs vad som ska uppfattas som god byggpraxis baserat på beprövade metoder och den tekniska utvecklingen.

I övrigt får konsumenten, när det gäller snickare, förlita sig på de allmänna kontroller som nämnts ovan. Har företaget en lång tid i branschen under samma organisationsnummer är det normalt ett gott tecken och tyder på seriös företagsverksamhet. Gällande snickare blir det också viktigare att ta, och verkligen följa upp, referenser. Dra dig inte för att be att få ringa snickarens kunder och höra hur de uppfattat tjänstens kvalitet och vad de tycker om genomförandet.


Målare
För målare bör du fråga efter diplom eller examensbevis från målarutbildning. Sedan 2013 går det också att bli auktoriserad målare genom MVK (Måleribranschens våtrumskontroll). Du kan stämma av auktorisering mot en lista som du hittar på MVK:s webbplats. Observera att såväl den individuella målaren som företaget ska ha behörighet.


Plattsättare
Plattsättares auktorisation kan kontrolleras genom branschorganisationerna Byggkeramikrådet eller GVK AB Svensk våtrumskontroll. I bästa fall har den hantverkare du vill anlita auktorisation från båda dessa organisationer. Gå in på organisationernas webbplatser så hittar du uppdaterade listor över auktoriserade företag.

Auktorisation från Byggkeramikrådet får ett företag efter att dess anställda genomgått en utbildning vilken innefattar ämnen som ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö, samt att de uppdaterar sina kunskaper genom fortbildningar i olika ämnen vartannat år. Auktoriserade företag måste också ha dokumenterad erfarenhet av större och kvalificerade plattsättningsuppdrag.

För auktorisation från GVK krävs att ett företag till betydande del jobbar med våtrum, att alla plattsättare har yrkesbevis och har genomgått en behörighetsutbildning för keramik samt att minst en arbetsledare (per 10 anställda) genomgår en behörighetskurs för arbetsledare med ett godkänt slutprov.


VVS-installatörer
Auktorisation inom VVS-branschen kontrolleras genom branchorganisationen Säker Vatten. Att ett företag är auktoriserat innebär bland annat att det skriftligen förbundit sig att följa branschens regler (inklusive en uppförandekod), att installatörer har branschlegitimation och att alla anställda har dokumenterade kunskaper om bygglagstiftning samt att företaget innehar gällande ansvarsförsäkring. Endast auktoriserade företag får utfärda intyg om att installationen gjorts enligt branschreglerna “Säker vatteninstallation”.

 

Om man ändå inte är nöjd
Även den som gör alla kontroller får räkna med att det kan uppkomma olika fel. Vad gör du då om du inte är nöjd?
Det första du måste göra är att reklamera. Även i de fall du inte vet exakt vad som gjorts fel, bör du så snart som möjligt reklamera det uppfattade felet. Att reklamera i rätt tid är grundläggande för att säkert bibehålla möjligheten att driva kravet. Skicka en reklamation där du beskriver problemet och anger att du kommer att återkomma med mer uppgifter och specifika krav. Nästa steg är att kontakta en besiktningsman för att få en oberoende besiktning av arbetet som bevis på skadan eller felet. Ett par av de ovan nämna branschorganisationerna auktoriserar också besiktningsmän. Att redan i ett tidigt läge kontakta en jurist som är expert på entreprenadjuridik kan också vara av avgörande betydelse.Av: Annika Rådlund Källa: Bostadsjuristerna
Foto: Getty Images

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Produkttips

Related articles in Bygg

Visa alla
Lindab TAK

Lindab TAK

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Få lägre elräkning

Få lägre elräkning

Bygga hus? Så börjar du!

Bygga hus? Så börjar du!

Stomrest ger möjligheter

Stomrest ger möjligheter

Visa alla