AlltomBostad
 

Brunnar för vatten och energi

Brunnar för vatten och energi

Att försäkra sig om en kontinuerlig tillgång på bra vatten har alltid varit en överlevnadsfråga. I vårt land är vi så lyckligt lottade att vattnet inte utgör någon direkt bristvara. Däremot kan det ibland behövas extraordinära åtgärder för att få tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

En bergborrad brunn är i dag en självklarhet för stora skaror av småhusägare, oavsett om den används som källa för hushållsvatten eller för uppvärmningsändamål. Tillgång till energi, i alla dess former, är en förutsättning för överlevnad. Till vardags handlar det oftast om möjligheten att få fram tillräckligt med värme för att hålla bostaden behagligt varm. Sedan 80-talet, när den moderna värmepumptekniken började sitt intåg i hemmen, har de så kallade energibrunnarna blivit alltmer intressanta som energikällor.

Oavsett typ av brunn, sker borrningen nästan alltid till nivåer som ligger djupt under grundvattennivån. I sin tur betyder det att för varje år som går ökar belastningen på våra grundvattenmagasin och det blir allt viktigare att vi ställer oss de frågor som krävs och agerar på rätt sätt för att inte skada våra framtida möjligheter att förse oss med dricksvatten. Vad skall man fundera över innan själva borrningsarbetet inleds?

Låt oss börja med vattenbrunnen. Vanligen räknar man i dag med cirka 200–250 liter vatten per dygn och person. I denna förbrukning ingår dock inte några extremt vattenkrävande aktiviteter så som biltvätt, gräsmattebevattning med mera.

För året-runt-boende är det viktigt att den vattenmängd som krävs vid den mest förbrukningsintensiva tiden på dygnet skall finnas tillgänglig vid rätt tidpunkt. I praktiken innebär det att nästan hela dygnsbehovet förbrukas under dygnets ljusa timmar och brunnskonstruktionen måste då anpassas därefter.

Förutsättningen – att nå grundvattnet
Vatten finns det i stort sett överallt. En viktig förutsättning är naturligtvis att grundvattnet är tillgängligt inom ett rimligt djup. Antingen i urbergets sprickor, i kalkstenens porer eller mellan grusåsens småstenar. I det första fallet måste man alltså träffa sprickan direkt för att kunna utvinna vatten. För porösa jordtyper räcker det i stället att borra ner till lämplig nivå, för att vattnet skall strömma in i brunnen.

Vid kustnära områden förekommer risk för så kallat salt¬vatteninträngning. Det innebär att vid borrning kan saltvatten tränga in i brunnen och göra den obrukbar för en lång tid framöver. Även närliggande brunnar kan påverkas.

Förutsättning för en bra brunn är alltså att nå grundvattnet. Dess yta ligger olika djupt beroende på de geologiska förutsättningarna inom området. Dess läge är helt avgörande för borrningens resultat. I samband med borrningen utför borraren en enklare kapacitetsmätning. Om vattenmängden, omräknat till dygns¬flöde samt brunnens volym inte är tillräckliga för att klara av toppförbrukningen i huset, måste någon form av vattenmagasinering ordnas.

Effektiva och driftsäkra
Energiborrningen har återigen börjat vakna till liv efter några år av undanskymd tillvaro. Anledningen är att allt fler inser att vi måste satsa på miljövänligare energiformer och värmepumpanläggningar utgör just en sådan energiform. Trots fortfarande höga investeringskostnader blir väl utförda och rätt dimensionerade värmepumpanläggningar mycket lönsamma. Värmen, som oftast hämtas från grundvattnet eller berget, blir mycket billig och anläggningen betalar sig efter fyra till åtta år. Dagens moderna anläggningar, som har utvecklats med tanke på just småhus¬installationer, har blivit både mindre, effektivare och mycket driftsäkra. Söker man stabila och väderokänsliga värmekällor är berg- och grundvattenvärme att rekommendera.

Energibrunnars generella utformning är likadan som bergborrade vattenbrunnars. För att utvinna energi i en berg¬värmeanläggning, ersätts den sedvanliga vattenpumpen med en nersänkt så kallad kollektorslang fylld med köldbärarvätska. När denna vätska cirkulerar i slangen, tar den upp värme från brunnen och transporterar till värmepumpen. Något förenklat kan man säga att den tekniska principen liknar ett kylskåp, fast tvärtom. Det är viktigt att påpeka att detta system är helt slutet, köldbärarvätskan kommer aldrig i kontakt med vattnet i brunnen.

Långsiktig investering
Medan det är i stort sett fritt att anlägga en dricksvattenbrunn, råder i dag anmälningsplikt, även tillståndskrav i vissa områden, för energibrunnar. Nästan alla kommuner i landet kräver också att energibrunnskonstruktionen följer den så kallade energibrunnsnormen, vars krav på brunnsutformning kan sägas motsvara dagens lägsta godtagbara standard. Därför är det viktigt att konsumenten förvissar sig om att det företag som anlitas för borrning, och givetvis även installation av värmepumpanläggningen, är seriöst och följer normens krav.

En väl fungerande bergvärmeanläggning är bra och långsiktig investering som höjer husets värde. Det är viktigt att hela installationen görs professionellt, inte minst med tanke på att rätt dimensionering av anläggning är avgörande för dess möjlighet att leverera den energi som huset kräver. Det betyder att värmepumpen måste väljas rätt, att energibrunnen skall ha tillräckligt djup och att en noggrann efterjustering avslutar installationsarbeten. En enskild konsument utan ingående tekniska kunskaper kan ha svårt att överblicka hela denna process. Vet du inte vem du skall anlita så kontakta den kommunala konsumentrådgivaren eller branschorganisationerna.

Text: Ove Hansen
Foto: Jeanette Larsson

Källa: Geotec

 


Vid anläggning av en borrad brunn finns det flera aspekter som måste vägas in vid val av lämpligt ställe för placering av brunnen:

• Brunnen skall borras på en plats där man kan förutsätta att man kan finna bra vatten och tillräckligt med vatten. 
• Hänsyn måste tas till föroreningsrisker.
• Brunnen ska placeras på ett anläggningstekniskt bra ställe på din mark.
• Din lokala brunnsborrare har erfarenhet från tidigare brunnar i trakten och är bekant med de geologiska förhållanden som råder i ditt område.
• Vanligen är borrhålsdiametern mellan 100 mm och 140 mm. Vilken diameter man väljer för borrning beror i viss mån på det förväntade vattenflödet in i brunnen.


Fakta – vatten i Sverige
• 85% av Sveriges befolkning har kommunalt vatten.
• 50% av kommunalt vatten kommer från ytvatten.
• 25% av kommunalt vatten kommer från konstgjord grundvattenbildning.
• 25% av kommunalt vatten kommer från grundvatten.
• Tillsammans förbrukar vi cirka 2 810 000 000 liter vatten per dygn.
• Cirka 1,2 miljoner har egen vattenbrunn för sitt permanentboende.
• Cirka 1,2 miljoner har egen vattenbrunn till sitt fritidshus.

Illustration: Bergvärme
En bra energibrunn skall uppfylla följande grundkrav:
• Brunnen placeras så att dess eventuella ovanjord installationer i möjligaste mån skyddas från oavsiktliga skador.
• Borrhålslocket skall vara konstruerat så att det förhindrar upptryckning av kollektorer vid eventuell isbildning och vara tätslutande mot ytvatten och eventuell upptryckande (artesiskt) vatten.
• Korrekt utförd avtätning. Avtätningen mot fast bergskyddar grundvattnet från eventuella föroreningar som finns på markytan och i ytvattnet.
• Brunnsdjupet anpassas till energibehovet. Brunnen skall kunna leverera den energimängd som krävs för din värmepumpanläggning. Den får absolut inte vara för grund.

Det ligger även i ditt intresse som fastighetsägare att ställa följade krav:
• Att brunnsborraren är certifierad alternativt utbildad för energiborrning.
• Att brunnen anmäls till SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, och deras brunnsarkiv. Det är ett lagkrav som omfattar alla borrade brunnar.
• Att energibrunnen utförts i enlighet med gällande energibrunnsnorm, begär att få protokoll på att kraven följts.
• Att i god tid före borrning göra anmälan till kommunens hälso- och miljöskyddsnämnd. I alla kommuner gäller anmälningsplikt för energiborrning. I vissa kommuner får energiborrning inte ske utan tillstånd. Kontakta din kommun för lokala bestämmelser.

Vill du veta mer? För information om vad som gäller generellt vid borrning, exempelvis vilken typ av pump, praktiska saker kring själva borrningen, vilka garantier som gäller med mera, kontakta din borrentreprenör. Eller gå in på någon av nedanstående websidor.

Källor:
www.sgu.se
www.geotec.se
www.svepinfo.se
www.avantisystem.se

 

Vår policy för datahantering, integritet och cookies

Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du till att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Läs mer...

OK, jag förstår