Områdesbestämmelser ger ingen rätt att bygga

Områdesbestämmelser ger ingen rätt att bygga
Utanför detaljplaneområde kan kommunen besluta om områdesbestämmelser. Dessa reglerar normalt endast enstaka frågor, som till exempel bebyggelsens utformning och vilka åtgärder som kräver bygglov.

Områdesbestämmelser ger ingen rätt att bygga, utan möjligheten att bygga avgörs efter lämplighetsprövning när du har skickat in en ansökan om bygglov till din kommun. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovprövningen.

Bevara värdefulla miljöer

Det är bara för begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan som områdesbestämmelser kan antas. Avsikten är att säkerställa syften i kommunens översiktsplan eller säkerställa riksintressen. Områdesbestämmelser kan också användas för att till exempel skydda eller bevara byggnader eller värdefulla miljöer.

Områdesbestämmelser kan reglera bland annat:

Vilka åtgärder som kräver bygglov
Grunddragen för användningen av mark- och vattenområden, bebyggelse och kommunikationer
Största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storlek på tomter till sådana hus
Användning och utformning av allmänna platser och skydd för sådana platser
Det går inte att reglera byggandets omfattning så som byggnadshöjd och våningsantal. I plan- och bygglagen anges vad som får regleras med områdesbestämmelser. Källa: Boverket

Facebook Twitter Google Plus Google Plus

presenterat av

Fler nyheter från Boverket

Visa mer Visa mindre

Produkttips

Hus

Related articles in Hus

Visa alla
CEMBRIT PRODUKTERNA INGÅR NU I SWISSPEARLS SORTIMENT - MED NYA NAMN.

CEMBRIT PRODUKTERNA INGÅR NU I SWISSPEARLS SORTIMENT - MED NYA NAMN.

Fördelar med lofthus

Fördelar med lofthus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Borohus bygger prefabricerade trähus

Fritidshus inspiration

Fritidshus inspiration

Maxat hus med minimal elräkning

Maxat hus med minimal elräkning

Visa alla